Jordalen

Status etter rashendinga i Jordalen

På bakgrunn av hendingane i Jordalen måndag, oppmodar me alle som ferdast om å vere varsame med ferdsel i rasutsette område. 

NVE har gjennom tenesta varsom.no sett farenivået for jord- og flaumskredfare til gult nivå. Følg situasjonen på varsom.no.

Status i Jordalen:
Politiet har stengt vegen frå Nåsen og vidare inn mot dei skredråka stølsområda etter råd frå geolog.

Det er ikkje tilrådeleg å starta noko form for arbeid i området før veret har betra seg. Utbetring og reinsking av vegen blir tatt hand om av det private veglaget.

Området som er råka, har ikkje fast busetnad. Alle som vart evakuerte, vart henta ut frå stølsområde.

Området som vart råka ligg i grensa mellom Voss, Aurland og Vik, og dei tre kommunane samarbeider om det vidare arbeidet.

Tips ein ven  Skriv ut