Administrativ leiing

​Rådmann er administrativt ansvarleg for heile den kommunale verksemda. Det vil sei at i det daglege er det rådmannen som har ansvaret for drift av alle tenester i kommunen. Med seg i dette arbeidet har rådmannen eit administrativt leiarteam, som har delegerte sektoransvar.  Den administrativ leiinga (leiargruppa) består av rådmann, kommunalsjef stabsfunksjonar, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse og velferd og kommunalsjef tekniske tenester. I tillegg rapporterer tenesteleiar for plan- og forvaltning og næringssjef direkte til rådmannen.

Rådmannen jobbar ut frå vedtak fatta i kommunen sitt øvste organ (kommunestyret) i dei politiske møta. Det er rådmannen som er einaste formelle kontaktledd mellom administrasjonen og den politiske leiinga (ved ordførar) i det daglege. Delegasjonsreglementet (vedteke i kommunestyret) i kommunen skildrar kva administrasjonen har fullmakt til og kva som skal til politisk handsaming. Rådmannen skal sikre at denne arbeidsfordelinga vert handheva.
 
Administrativ leiing skal:

  • ha strategisk, tverrfagleg og heilskapleg fokus
  • sikre at dei kommunale tenestene som vert levert kvar dag er forsvarlege og tilpassa dei økonomiske rammene kommunen har
  • sikre at kommunen er ein god arbeidsplass for alle tilsette
  • sikre at politiske saker kjem på sakslista og er tilstrekkeleg opplyst før handsaming
  • sikre at politiske vedtak vert fylgt opp med handling innan dei fristane som gjeld
  • bidra til at kommunen er ein god plass å bu og vekse opp i

 


 

Administrativ leiing
Rådmann Øistein Edmund Søvik
Oistein.Edmund.Sovik@vik.kommune.no
tlf: 948 61 333
 

Osov.jpg

 

Kommunalsjef stabsfunksjonar Geir Svendsen
geir.svendsen@vik.kommune.no
tlf: 918 49 773
Geir Sveindsen
Kommunalsjef Helse og velferd Marit Anderssen
marit.johanne.andersen@vik.kommune.no
tlf: 906 86 227
Omsorgssjef Marit Andersen

Kommunalsjef tekniske tenester
Ole Petter Ramberg
ole.petter.ramberg@vik.kommune.no
tlf: 993 12 372

 


 

Ole Petter Ramberg

 

Tips ein ven  Skriv ut