Vassavgift

Fastleddet (abonnementsleddet) vert sett til 30%, og forbruksleddet vert sett til 70% av dei totale direkte- og indirekte kostnader.

  1. Avg. betalast etter målt forbruk for næringsverksemder.
  2. Avg. betalast etter stipulert forbruk bustadhus og fritidshus dersom det ikkje er/vert montert vassmålar.

Tilknytingsavgift vatn kr 5000,-.
 

Stipulert forbruk for bustadhus og fritidshus
Type Avgift 2018 Avgift 2019

 

Fastleddavg. Inntaksledning mindre enn/er lik 32 mm

1 821,- 1 770,-
Forbruk < 80 m2 vert sett til 100m3/år 2 287,- 2 540,-
Forbruk pr m3 23,- 25,40,-
Forbruk frå 81 til 250 m2 vert sett til 150m3/år 3 431,- 3 810,-
Forbruk >250 m2 vert sett til 225 m3/år
Årsavgift =fastledd-forbruk
5 147,-
 
5 715,-

 

Næringsverksemder

Næringsverksemder vert belasta ein fastdel etter dimensjon på leidning i tillegg til forbruk per m3

Vassavgift for næringsverksemder
Type Avgift kr/2018 Avgift kr/2019
Fastleddavgift er fastsett til: 1 821,- 1 770,-
Leidning inntil 32mm 1 821,-   1 770,-
Leidning inntil 40mm 3 641,- 3 540,-
Leidning inntil 63mm 7 283,- 7 080,-
Leidning inntil 75mm 10 925,- 10 620,-
Leidning større enn 75 mm 18 208,- 17 700,-
Forbruk pr. m3 23,- 25,40,-

 Meirverdiavgift er inkludert i satsane ovanfor.

 Lokal forskrift for VA gebyr vedteke i Vik kommunestyre 19.12.13
 

Sjølvbetening

Tenesteomtalar