Vik Bygde og Sjukeheim

Vik Bygde og Sjukeheim
Vik Bygde og Sjukeheim Betalingssatsar / kr 2020 Betalingssatsar / kr 2021
Langtidsopphald Statlege satsar Statlege satsar
Korttidsopphald Statlege satsar Statlege satsar
Dag/nattopphald Statlege satsar Statlege satsar
Vederlagsberekning. Maksimalreglane i vederlagsforskrifta vert lagt til grunn. Maks-grense pr. år 900 000,- 900 000,-

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift