Vik Bygde og Sjukeheim

Vik Bygde og Sjukeheim
Vik Bygde og Sjukeheim Betalingssatsar / kr 2018 Betalingssatsar / kr 2019
Langtidsopphald Statlege satsar Statlege satsar
Korttidsopphald Statlege satsar Statlege satsar
Dag/nattopphald Statlege satsar Statlege satsar
Vederlagsberekning. Maksimalreglane i vederlagsforskrifta vert lagt til grunn. Maks-grense pr. år 900 000,- 900 000,-

Rundskriv 1/2016 frå Helse og omsorgsdepartementet

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift