Botnelvi

Viktig å ikkje fjerne all kantvegetasjon langs vassdrag

Vik kommune ynskjer å minne om at det etter Vannressursloven § 11 skal oppretthaldast kantvegetasjon langs alle vassdrag med årsikker vassføring.

Dette er grunneigaren sitt ansvar.

Vegetasjonsbeltet har fleire funksjonar som m.a. er viktige for livet i og langs vassdrag, og vasskvaliteten i elvane. Det finst likevel unntak, der delar av vegetasjonen kan fjernast. Nokre tiltak kan vere søknadspliktige.

Les meir om dette i rettleiaren som NVE (Norges vassdrags- og energidirektoratet) laga i 2019:

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/ny-veileder-om-vegetasjonen-langs-vassdrag/

Tips ein ven  Skriv ut