Kommunal beredskapsplan - planverk

Det er lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelseslova) som legg føringar for ein kommune sitt arbeid med samfunnstryggleik.

Det overordna dokumentet i dette arbeidet er den heilskapelege ROS-vurderinga som skal danna utgangspunkt for kommunen sin beredskapsplan og underliggjande ros-vurderingar. I høve lova skal den heilskaplege ROS-vurderinga haldast oppdatert i takt med kommuneplanar og risikobilde, jamfør lova sin § 14.

Førre politiske handsaming av dei ROS-vurderinga og beredskapsplanen var i april 2018, og dokumenta er tilgjengeleg her.

Lenker til lova og forskrifta: