Drenering

Dreneringstilskot skal stimulera til auka kvalitet på tidlegare grøfta jordbruksjord, samt redusera fare for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag.

Du kan søkja tilskot både frå Staten og kommunen.

Kven kan søkja?

Eigar/leigar av eit jordbruksareal som tidlegare er grøfta kan søkja om tilskot til drenering. Det kan og gjevast tilskot til eigar av utleigd jordbruksareal.
 

Førebuing før du sender søknad:

  • I skjemaet skal du svare på spørsmål om tidlegare drenering og planering
  • Du skal forklare behovet for drenering og skildre arbeidet som skal utførast
  • Skrive på kven som skal utføre dreneringa
  • Føre opp den planlagde anleggsperioden og gi eit overslag over total kostnad som omfattar materialar og arbeid
  • Svare på spørsmål om kulturminne (lenkje til kart for søk), og avrenning.
  • Du må laste opp kart med grøfteskisse obligatorisk). Kartet skal vise omriss av arealet som skal drenerast, plassering av hovudavløp, kummar og samle- og sugegrøfter. Søkjar skal merke av område med tydleg overflateavrenning, og referansar frå kulturminne og naturmangfaldet i kartet.

Informasjon om statleg sats og statleg søknadskjema finn du her:

Informasjon om tilskot til drenering på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Informasjon om kommunal sats:

Informasjon om kommunal tilskotssats finn du i teksten her om kommunalt næringstilskot 

Den kommunale tilskots-søknaden sender du via e-post til postmottaket i Vik kommune.

Heimel

Kommentarar til forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen