Investeringstiltak i beiteområde (organisert beitebruk)

Lag, foreningar og føretak som driv næringsmessig beitedrift kan få støtte til investeringstiltak. Betre utnytting av beiteområde og redusere dyretap på beite; er målet med investeringane.

Fellestiltak vert prioriterte ved tildeling og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekt i beiteområde.

Døme på aktuelle tiltak:

  • Sanke og skiljeanlegg

  • Bruer dimensjonert for dyr og folk

  • Sperregjerder

  • Gjetarhytter/-sankehytter

  • Elektronisk overvakingsutstyr

Rettleiande satsar for eige arbeid:

  • Planlegging av tiltak (ut over søknadsskriving): kr 200,-pr/time

  • Manuelt utført eige arbeid:                                kr 350,- pr/time

  • Bruk av motorsak, ryddesag ol.                         kr 450,- pr/time

  • Bruk av traktor med reiskap                              kr 600,- pr/time

  • Bruk av gravemaskin fom 4 tonn                      kr 800,- pr/time

Søknadsfrist:

1. april 

Kven skal motta søknaden?

Søknad om tilskot skal sendast til den kommunen som er mest berørt av tiltaket.

Kva for vedlegg bør vere med søknaden?

-Legg ved eit kart der tiltaket som vert søkt om er innteikna.
-Pris u/mva på planlagd investering, gjerne med ei opplisting t.d. på materialkostnader.

Her finn du søknadskjema:

Søk om tilskot til investeringstiltak i beiteområde

Her er lenkje til søknadsinformasjon/saksgang og orientering om utbetaling for ordninga på Landbruksdirektoratet sine sider

Heimel/forskrift

Forskrift om tilskot til tiltak i beiteområder - FOR-2013-02-04-206
Vik sin eigen tiltaksstrategi for investeringstiltak i beiteområde på denne lenkja.  (PDF, 899 kB)

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen