Klimabetinga avlingssvikt

Med avlingssvikt er meint svikt i produsert mengde samanlikna med gjennomsnittsavling i vekstgruppa.

Gjennomsnittsavling blir berekna ut ifrå søkjar sine avlingar i dei fem siste åra for frukt og bær, poteter, grønnsaker; eller dei tre siste åra for grovfor og honning.

Dersom du har mistanke om at det kan bli stor avlingssvikt som skuldast klima, er det viktig at du varslar kommunen skriftleg så raskt som mogeleg. Det gjer at me i kommunen kan få høve å kome på synfaring.

Føremålet med forskrifta er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt som har si årsak i klimatiske forhold som det ikkje er mogeleg å sikre seg mot.

Erstatninga kan dekka:

  • Svikt i "avling på rot" for vekstar på areal som er sådd eller planta.
  • Svikt i avling på rot for enkelte vekstar som overvintrar på vekse-plassen.
  • Vekstar som blir brukt til mat og/eller for, planter som blir brukt til produksjon av mat og/eller for, såvarer og sette-poteter.

Eksempel på tap som ikkje gir rett til erstatning ved klimatiske forhold:

  • avlingssvikt grunna ugras, plantesjukdommar eller skadedyr.
  • kvalitetstap
  • avlingstap etter at avlinga er hausta, t.d. under turking eller lagring.
  • blomster-/prydplanter og veksthusvekstar

Eigenrisiko:

 Eigenrisiko utgjer 30% prosent.

Dokumentasjon:

  • Avling kan dokumenterast med kopi av hovedbok frå rekneskapet for gjennomsnittsåra.
  • Attesterte billag (frå rekneskapskontoret eller revisor) frå rekneskapet i skadeåret.

Søknad

Søknaden skal sendast til kommunen som sjekkar opplysningane som du har sendt inn.
Statsforvaltar behandlar søknaden og gjer endeleg vedtak.

Når du søkjer digitalt, får du stadfesting i "Mitt landbruksføretak" i Altinn.

Søknadsskjema via Minid eller BankId 

Søk eventuelt på papir for den vekstgruppa som du har hatt avlingssvikt i:

Informasjon frå Landbruksdirektoratet - tilskot ved produksjonssvikt

Heimel

Forskrift om satsar for berekning av tilskot ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon FOR-2022-09-14-1581

Forskrift om satsar for berekning av tilskot i plante- og honningproduksjon § 5 - kommentar til regelverk finn du her

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen