Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

SMIL er eit tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Føremålet er å fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet i jordbruket og redusere forureininga ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift. 

Du kan søkje kommunen om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Føremålet er å fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet i jordbruket og redusere forureininga ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift. 

Tilskot kan gå til

  • prosjektplanlegging
  • tiltak som varetek natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet
  • tiltak som hjelper til å hindre eller redusere forureining.

Kven kan få tenesta

Føretak eller eigarar som driv og/eller eig ein landbrukseigedom. Landbrukseigedommar som er eigde og blir drivne av stat, fylke eller kommune fell utanfor ordninga, med mindre tiltaket er eit fellestiltak der ein eller fleire landbrukseigedommar som har krav på tilskott, er med.

Kriterium/vilkår

Landbrukseigedomen må ha ein produksjon som er godkjent for tilskot.

  • Vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot (§§ 2, 3 eller 4) må vere oppfylt.
  • Vilkåra i forskrift om gjødselsplanlegging må vere oppfylt.
  • Det skal førast journal over plantevernmiddel som blir brukt.
  • Det må leggjast fram eit kart over dei disponible areala for jordbruk, men også areal med kulturminne, område som er viktige for biologisk mangfald eller miljøvern. https://gardskart.nibio.no/search

Nyttige lenkjer:

Kommunen sin eigen tiltaksstrategi for SMIL midlar finn du på lenkja her:
Strategiplan SMIL år 2024-2027 (PDF, 309 kB)
Landbruksdirektoratet - info om smil midlar

 

Søknader skal sendast inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Alle brev som gjeld søknaden vil bli send til innboksen din i Altinn.
Instruksjonsfilm for søkjar.

Kommunen har ein fleirårig tiltaksstrategi for prioritering av SMIL-midlane. I strategien står det også mykje nyttig om korleis søknaden bør utformast og kva ein bør sende med som vedlegg.

Søknadskjema

Søknad SMIL


Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. april.  Denne vert kunngjort i lokalavis og på kommunen sine nettsider.
 

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen

 

Heimel:

Forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Kommentar til regelverk - rundskriv 2021/18