Akutt ureining ved vassdrag

Varslings-rutinar ved uhell med silosaft, gylle eller anna nær vassdrag:

Politiet skal varslast på telefon 02800 ved alle uhell som kan føre til alvorleg ureining.

Hopra og Vikja

Er det kome større mengder gylle, silosaft i Hopra eller Vikja, eller dersom det er akutt fare for dette, må ein i tillegg varsla kommunen si tekniske vakt snarast råd på telefon 415 94 443. Teknisk vakt vurderer situasjonen, og varslar eventuelt Statkraft, som kan auke vassutsleppet i elvane for å prøva å minimera skaden på økosystemet.