Gebyr kart-og oppmåling og grensearbeid

Satsane nedanfor er fritekne for meirverdiavgift.

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 her.