Ordensreglement

Reglement for orden og oppførsel skal bidra til at elevane i Vik kommune har eit trygt og godt skulemiljø, som skapar trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring. Jamfør § 9a i Opplæringslova. Ein stad å vera, ein god stad å læra er skulane sin visjon. Me meiner at trivsel er ein føresetnad for læring og kvar elev skal bli sett og få hjelp til å ta ut sitt potensiale. 

Ordensreglement for skulane i Vik kan du lese her (DOCX, 126 kB)