SU - samarbeidsutvalet

Samarbeidsutvalet (SU) er det øvste samarbeidsorganet i skulen. Samarbeidsutvalet har rett til å uttala seg i alle saker som gjeld skulen. SU vel sjølv leiar og nestleiar. Dei vel også sekretær.

Saker som SU handsamar:

Læringsmiljø, læringsresultat, utviklingsområde, satsingar, utfordringar, tilstandsrapportar, ordensreglement, drift, økonomi, brukarundersøkingar, skulerute, arrangement m.m.

Opplæringslova § 11.1 samarbeidsutval ved grunnskular.

Du finn informasjon om dei einskilde SU-utvala på skulane sine heimesider:

Feios skule

Flatbygdi skule