NAV Vik

NAV-kontoret skal bidra til sosial og økonomisk tryggleik, og fremme overgang til arbeid og aktivitet.

Kva kan NAV hjelpa deg med?

 • Dersom du har vanskar med økonomi, gjeld og bustad kan du få råd og rettleiing
 • Økonomisk sosialhjelp til naudsynte levekostnadar dersom du ikkje kan sørge for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder
 • Mellombels bustad dersom du er i ein situasjon der du ikkje klarar å skaffe deg dette sjølv
 • Individuell plan dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester saman med andre instansar
 • Kvalifiseringsprogram dersom du har nedsett arbeids- og inntektsevne, og ikkje har rett til ytingar etter folketrygdlova eller arbeidsmarknadslova
 • Startlån og bustadtilskot
 • Flyktning og integrering

Kontaktinformasjon

NAV
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00 / 55 55 33 33
Telefon nødnummer 90 57 38 33
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 93, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndagar 12:00 - 14:00
E-post nav.vik@nav.no

Personleg frammøte

Ta kontakt på førehand ved å ringe NAV på telefon 55 55 33 33 eller via "Ditt NAV" og skriv til NAV. Vi kan gjennomføre samtalar på telefon, skype/video eller på kontoret.

Oversikt telefonnummer for personbrukar: 55 55 33 33

 • Tasteval 1: Sosiale tenester.
 • Tasteval 2: Arbeidssøkjar, dagpengar, arbeidsavklaringspengar og sjukepengar.
 • Tasteval 3: Foreldrepengar, eingongsstønad, svangerskapspengar, barnebidrag, barnetrygd, kontantstønad, einsleg forsørgjar, pleiepengar og andre familieytingar.
 • Tasteval 4: Uføretrygd og honnørkort.
 • Tasteval 5: Anna.

Oversikt andre telefonnummer

Arbeidsgjevar: 55 55 33 36
nav.no/bedrift

Lege/behandlar: 55 55 33 36
nav.no/lege

Pensjon: 55 55 33 34
Alderspensjon og andre pensjonsordningar
nav.no/alderspensjon

Teknisk brukarstøtte: 55 55 33 39
nav.no/tekniskbrukerstøtte

Eures: (+47) 55 55 33 39
Jobb i Europa
nav.no/eures

Gjeldsrådgjeving: 55 55 33 39
nav.no/økonomi

Internasjonalt: (+47) 21 07 37 00
nav.no/utland

Aa-registeret: 400 05 770
nav.no/aa-registeret