Hyttekonteinarar og returpunkt

Eit returpunkt er et ubetjent avfallsmottak med konteinarar der hytteeigar kan levere sortert avfall.

Meir om tenesta

Det betyr at alle kommunane våre må tilby henting av avfall til dei som har fritidseigedom. Simas skal sikre at avfallet ikkje dreg på avvege og vert liggande att i naturen. Dei som eig fritidseigedomen er likeins pålagd å betale ei avgift.

For fritidsbustader har ein valt å nytte ei bringteneste der brukarane sjølv må bringe avfallet til næraste felles container. Gebyret for fritidsabonnentar er sett lågare enn for abonnentar som har eigne avfallsbehaldarar.

Kva kostar det?

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 her.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med SIMAS på telefon 57 65 70 70 eller post@simas.no

Aktuelle lenker og dokument

Hyttekonteinarar i kommunen

Returpunkt