Graveløyve og arbeidsvarsling

Dersom du skal gjera arbeid i eller langs kommunal veg, må du fyrst innhenta graveløyve og godkjent plan for arbeidsvarsling. Du må også gravemelda arbeidet for å unngå personskader frå el-kablar, eller skader på tekniske anlegg.

Du må søke om graveløyve for arbeid som inneber graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kablar og leidningar over, under og langs kommunal veg.

Søknad om graveløyve

Graving i kommunalveg/grunn - eigenkontroll for istandsetjing

Arbeidsvarslingplan (XLSX, 212 kB) 

Graving på eigen eller andre sin eigedom

Dersom du skal grave på eigedomen din eller på andre sitt areal må du skaffe deg oversikt over kva leidningar som ligg i grunnen. Dette gjeld vassleidningar, kloakkleidningar, straum og telekablar.

Før gravemelding  blir sendt til kommunen må du kontakte Geomatikk for å få oversikt over straum, TV og telekablar (kommunikasjonskablar). Tilbakemeldinga frå Geomatikk skal alltid leggast ved når du søker om gravemelding hjå kommunen. Bruk kommunen sitt gravemeldingsskjema.

Gravemelding for påvising av kommunal VA-leidning

Du får svar frå kommunen når søknadane er ferdig handsama. Når du er ferdig med gravinga skal vegen eller graveområdet settast i stand att, slik at kommunen ikkje blir påført utgifter.

Graving i europa-,riks- og fylkesveg

Skal du grave på fylkes- og riksveg leverer du søknaden til Statens vegvesen.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenka