Byggjeaktivitet Feios Kraftverk

Arbeidet startar i juni 2024 og er forventa ferdig i oktober 2025. I samband med dette arbeidet vil det vera anleggsaktivitet i området, som mellom anna inkluderer helikoptertransport.

Sygnir har fått i oppdrag å byggja kraftleidning i Feios, i samband med bygginga av Feios Kraftverk. Bygginga vil skje i området mellom Håastrondi, Dagshovden, Kallbakk og Åfetdalen.

Området vil primært vera opent for fri ferdsel i heile anleggsperioden, og me ber difor trafikantar ta omsyn til mannskap, anlegg og trafikk. Med tanke på tryggleik er det viktig å følgje med på skilting, og halde fornuftig avstand frå anleggsaktivitet eller anna byggjerelatert arbeid.


Sygnir ber om orsak for eventuelle ulemper anleggsaktiviteten måtte medføra.
Oppdatert informasjon om utbyggingsprosjektet finn du på Sognekraft sine heimesider.

Områdekart: