Aktuelt

Pårørandeskulen i Vik hausten 2022

Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller nær ven med demenssjukdom. 

Usett frist for spreiing av husdyrgjødsel i RMP-ordninga

Svært mykje regn i sommar gjer at fristen for spreiing av husdyrgjødsel for tilskot gjennom regionalt miljøprogram (RMP) vert utsett frå 10. august til 25. august.

Parkering ved besøk til Vik legekontor - særleg torsdagar grunna koronavaksinering

Bygging av Vik Helse og omsorgsenter gjer at det er avgrensa tal parkeringsplassar i nærleiken av legekontor, fysioterapiteneste og besøk til Vik bygde og sjukeheim. Besøkande må berekne god tid, då det er større avstand å gå for dei som kan. Det skal til ei kvar tid vere framkommeleg for personar med nedsett gangfunksjon og som treng transport til døra.   

Fv 5600 Eitreneset - fjellsikringsarbeid - endra arbeidstider

Frå og med 3. august endrar entreprenøren arbeidstidene, og tek i bruk ein turnus som startar onsdag og sluttar måndag.  

Beitedyra er komne ut - hald hunden i band!

Beitedyra er sleppte ut og me oppmodar alle som ferdast ute  i beiteområda om å visa omsyn.

Auka tilskot til drenering/grøfting av jordbruksjord

Etter årets jordbruksforhandlingar aukar satsane for statstilskot til drenering.

Utlysing av verdsarvmidlar 2022

Aurland kommune lyser med dette ut tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden. Søknadsfristen er fortløpande med siste frist 1. september 2022.

Nye retningslinjer for corona-vaksinering

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose for nokre grupper.

12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn

Regjeringa har endra forskrifta til opplæringslova, slik at elevar på 1. trinn får 12 timar gratis SFO for skuleåret 2022/2023.

Oppheving reguleringsplan Djuvik friområde – offentleg høyring

Vik kommunestyre har gjort vedtak om å sende saka om oppheving av reguleringsplan for Djuvik friområde ut på offentleg høyring. 

Til toppen