Aktuelt

Kommunestyre- og fylkestingsval 2023

Valdagen er 11. september 2023

Resultat av hjortejakta 2022

Trass i at hjorten har vore lite synleg i haust vart det felt 468 hjort i Vik kommune i 2022, det vil seie berre 37 færre enn rekordåret i 2021, då me hadde rekord med 505 dyr.

Visuell kunst i kulturskulen

Alle elevar kan sende inn bilete, og vere med i Norsk kulturskuleråd sin konkurranse. 

Søknad om barnehageplass

Vik kommune har i dag tilbod om 50% og 100% barnehageplass. Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Statnett arrangerer open kontordag 07.02.23

Statnett arbeider med å planlegge oppgradering av eksisterande kraftledning Sogndal-Modalen-Kollsnes frå 300 kV til 420 kV.

Straumstøtte for organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte.

Testing og behandling - siste nytt om koronaviruset

Det er ikkje lengre ei generell anbefaling om testing med tanke på korona ved luftvegs-symptom. Det er heller ikkje naudsynt å registrere eventuelle positive testresultat.

Varsel om utviding av planområdet for reguleringsplan fortau Vange bru - Flatbygdi skule

Detaljreguleringsplan for fortau frå Vange bru til Flatbygdi skule - varsel om utviding av planområdet I samsvar med §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova blei det i desember 2021 varsla om oppstart av planarbeid for fortau frå Vange bru til Flatbygdi skule. Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Vik kommune.

Viktig å ikkje fjerne all kantvegetasjon langs vassdrag

Vik kommune ynskjer å minne om at det etter vannressursloven § 11 skal oppretthaldast kantvegetasjon langs alle vassdrag med årssikker vassføring. Dette er grunneigaren sitt ansvar.

Tilskot til kulturminne

Vestland fylkeskommune har lyst ut tilskotsmidlar til verna kulturminne.

Til toppen