Informasjon om fugleinfluensa

Vik kommune føl opp utviklinga i denne saka,og har i dialog med mattilsynet gjort naudsynte førebuingar slik at vi kan handtera eit eventuelt utbrot lokalt på ein best mogleg måte.

Dersom nokon observerer daude fuglar eller har mistanke om sjuke fuglar, oppmodar vi alle til å følgje dei råda mattilsynet gir på sine heimesider.

Sjå informasjon her:

Daude eller sjuke villfuglar og andre dyr - Mattilsynet