Kunngjering av planvedtak for detaljregulering Nordre Skjelingen

Detaljregulering Nordre Skjelingen vart vedteken av Vik kommunestyre i møte 15.12.2022, sak 087/22.

Vedtaket vart gjort i medhald av §12-12 i plan- og bygningslova, og er bindande for alle arbeid og tiltak i planområdet frå dato for vedtak. 
Partar og andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket. Klageinstans er Statsforvaltaren. Partar i planområdet vert informert med brev.

Eventuell klage skal sendast til Vik kommune innan 17.01.2023.
E-post: postmottak@vik.kommune.no
Postadresse: Vik kommune, postboks 134, 6891 Vik i Sogn. 

Her kan du sjå det vedtekne plandokumentet, som ligg i planarkivet.