Offentleg høyring - planprogram for klimaplan Vik kommune 2023-2030

I samsvar med vedteken planstrategi for Vik kommune 2020-2023 blir det med dette i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 11-12 varsla oppstart av planarbeidet for revisjon av kommunedelplan for energi og klima.

Det er krav om planprogram. Planprogrammet skal fastsetje rammer og retningsliner for planrevisjonen. I medhald av pbl § 11-13 og i samsvar med vedtak i formannskapet (sak 021/22) blir framlegg til planprogram no sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Det blir lagt ut på kommunehuset i Vik og på kommunen si heimeside. Innspel og merknader til planprogrammet må vera innkomne innan 29.04.2022. 

Merknader skal sendast via kommunen sine nettsider eller til Vik kommune, Pb.134, 6891 Vik i Sogn eller som e-post til: postmottak@vik.kommune.no (merk innspel med saksnr. 22/320). På kommunen sine nettsider ligg høyringa under «offentlege høyringar». Her kan ein gi innspel via skjema.

Ta kontakt om du/de har spørsmål eller treng utfyllande opplysningar.

Planprogram for klimaplan Vik kommune 2023-2030 finn du ved å fylgje denne lenka. (PDF, 2 MB)