Planframlegg for detaljregulering veg og fortau frå Vange bru til Flatbygdi skule

Planframlegget er sendt ut på høyring og offentleg ettersyn i samsvar med Plan- og bygningslova §12-10.  

Planområdet ligg langs med Skulevegen ved Flatbygdi skule, og vidare langs Seljadalsvegen til og med Vange bru. Planen legg til rette for etablering av fortau på sørsida av køyrevegen.  

Frist for å koma med innspel er 27.mars 2024. 


Informasjon om planframlegget og korleis du sender innspel finn du her