SMIL - midlar og beitebruksmidlar

Frist for å søkja SMIL - midlar og beitebruksmidlar er flytta til 15. april 2024.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Føremålet med ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusera ureininga frå jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.
Lenke til informasjon frå landbruksdirektoratet finn du her

Tilskot til tiltak i beiteområde
Føremålet med ordninga er å leggja til rette for best mogleg bruk av beite i utmark, redusera tap av dyr på utmarksbeite og fremja fellestiltak i beiteområda. 
Lenke til informasjon frå landbruksdirektoratet finn du her


Nye strategiar for bruk av midlane i Vik kommune skal handsamast av formannskapet 18.04.24.

Søknadane må leverast elektroniske via ID-porten/Altinn. Lenke til ID-porten/Altinn finn du her

 

Har du spørsmål, ta kontakt med: 

SMIL: Guro Bakkerud, tlf. 47677996, e-post: guro.bakkerud@vik.kommune.no

Beitebruk: Åse-Berit Balvoll, tlf. 41464681, e-post: ase-berit.balvoll@vik.kommune.no