Tilskot til tiltak i beiteområde

Vik kommune har fått tildelt kr. 130.00,- og dei tre beitelaga i kommunen har høve til å søkja om tilskot innan 1. april.

Det er i hovudsak berre dei tre beitelaga som kan søkja på tilskot frå denne potten. 
 
Formålet med ordninga er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Ordninga skal bidra til god beitebruk gjennom infrastrukturtiltak i utmark. 

Generelt kan det gjevast tilskot til alle typar tiltak som fremjar beiting i eit område, men i hovudsak skal tiltaka vere stasjonære.  
 
Døme på aktuelle tiltak (lista er ikkje uttømmande):

  • Sanke- og skiljeanlegg
  • Bruer dimensjonert for dyr og folk
  • Sperregjerder for å sikre at dyr ikkje kjem over i farleg område
  • Gjetarhytter/sankehytter (maks 20 kvm, enkel standard) 
  • Elektronisk overvakingsutstyr (radiobjøller, lammenoder, merkesavlesarar) 

 
Kommunen utarbeidde i fjor ein eigen strategi for bruk av tilskot til tiltak i beiteområde (PDF, 899 kB).

Satsar for eige utført arbeid i kostnadsoverslaget er:

  • Manuelt utført eige arbeid (inkl.motorsag o.l.):  Kr 350,- pr time
  • Bruk av traktor: Kr 600,- pr time
  • Gravemaskin: Kr 800,- pr time fom 4 tonn.

Midlane skal forvaltast i tråd med forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04206) - lenkje. 

Du finn meir informasjon og søknadsskjema på landbruksdirektoratet sine sider her.

NB! Hugs vedlegg som kart, kostnadsoverslag og liknande.

Søknadsfrist: 1. april.