Gebyrregulativ 2022

Innhald

 

 

Ambulerande skjenkeløyve - løyve ved einskildhøve

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

Ambulerande skjenkeløyve
Type skjenkeløyve Avgift 2021 (satsane er fritekne for mva) Avgift 2022 (satsane er fritekne for mva)
Pr. tildeling ( ambulerande og einskildhøve) 380,- 390,-
Etablerarprøva for serveringsløyve 400,- 400,-
Kunnskapsprøva for skjenkeløyve 400,- 400,-
Kunnskapsprøva for salsløyve alkohol 400,- 400,-
Gjeldande lovverk Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Barnehagar

Satsane er fritekne for meirverdiavgift

Informasjon om redusert foreldrebetaling ved låg inntekt.

Barnehagar
Opphaldstid Pris 2021 (satsane er fritekne for meirverdiavgift) Pris 2022 (satsane er fritekne for meirverdiavgift)
9 t kv.dag (100% plass) 3 230,- 3 230,-/3 050,-*
9 t 2,5 dag pr veke (50%) 1 615,- 1 657,-
Kjøp av einskild dagar 270,- 270,-
Matpengar 100% plass 215,- 215,-
*Merknad * Kr 3230 gjeld fram til 1. august 2022, då er framlegg om ny pris kr 3050. Prisen for full barnehageplass følgjer stortinget sitt vedtak om makspris. Kr. 3 315 var Solberg-regjeringa sitt framlegg i oktober 2021, medan tilleggproposisjonen til Støre-regjeringa har gjort framlegg om å gå vekk frå auken til Solberg-regjeringa og har framlegg om reduksjon i makspris til 3050 frå 1. august 2022.

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Betalingssats for Blixhalli

Prisane er pr. time.

For aldersblanda grupper: 1/2 pris - born gratis

For storarrangement får rådmannen fullmakt til å fastsetje individuelle satsar.

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

Blixhalli - leige av hall
Leige av hall Avgift pr. time 2021 (satsane er fritekne for meirverdiavgift) Avgift pr. time 2022 (satsane er fritekne for meirverdiavgift)
1/3 hall med garderobar 155,- 155,-
2/3 hall med garderobar 215,- 215,-
Heile hallen med garderobar 290,- 290,-

 

Blixhalli - tilskipingar, stemne og kampar
Hall leige ved tilskipningar, stemne og kampar Avgift 2021 (satsane er fritekne for meirverdiavgift) Avgift 2022 (satsane er fritekne for meirverdiavgift)
Utandbygds lag - leige pr. time 675,- 675,-
Leige for Hallen - heil dag 4 650,- 4 650,-
Utleige til einskildpersonar/bedrifter - Hall med garderobar, leige pr. dag 7 400,- 7 400,-

Utanbygds lag er at ein kan ta betaling når andre spelar kampar i Blixhallen i Vik.

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

Borgarleg vigsel

Borgarleg vigsel
Tidsrom Gebyr 2021 Gebyr 2022
I kontortida Gratis Gratis
Utanom kontortida Kostnadsdekning Kostnadsdekning

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Byggsak, dispensasjonssaker, tilsyn, riving, dispensasjonar godkjenning av føretak m.v.

 

Bustad og fritidshus (kodar i parantes, areal i BRA)

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

01 Bygg - bustad og fritidshus
01. Bustad- og fritidshus (kodar i parentes, areal i BRA) Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a. Einebustad (111) + (113) 12 300 18 300  
b. Einebustad med hybel-/sokkelleilegheit (112) 12 300 18 300  
c. Tomannsbustad, vertikaldelt (121) + (123) 18 300 30 800  
d. Tomannsbustad, horisontaldelt (122) + (124) 18 300 30 800  
e. Rekkehus (131) + (132) 21 800 29 500  
f. Kjede-/atriumhus (133) + (134) 21 800 30 100  
g. Andre småhus med 3-4 bustader (136) 21 800 30 100  
h. Bustadbrakker (193) 12 300 18 300  
i. Tilbygg og påbygg punkt a -h 6 200 12 300  
j. Ombygging punkt a -h < 50 % av totalt areal 6 200 12 300  
k. Ombygging punkt a -h > 50 % av totalt areal (hovudombygging) 12 300 18 300  
l. Terrassehus (135) 34 000 43 700 57 200
m Bustadblokk/stort samanbygd bustadbygg (141 -146) 34 000 43 700 57 200
n. Trygdebustader, aldersheim, PU-bustader (151) 34 000 43 700 57 200
o. Studentheim, studentbustader, bufellesskap (152) 34 000 43 700 57 200
p. Anna bustadbygg for bufellesskap (159) 34 000 43 700 57 200
q. Tilbygg og påbygg punkt l -p 12 300 18 300 23 200
r. Ombygging punkt l -p 18 300 30 800 34 000
s. Fritidshus o.l. (161 - 163) 12 300 18 300  
t. Garasjar, uthus, naust (181 -183) 6 200 12 300  
u. Anna bustadbygg (199) 6 200 12 300
v. Tilbygg og påbygg t -v 6 200 12 300
w. Ombygging t -v 6 200 12 300

 

01 Bygg - andre tiltak på bustad og fritidseigedom
Andre tiltak på bustad og fritidseigedom Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
Fasadeendring /vindauge og terrassar.  3 800 4 900  
Støttemurer  3 800 4 900  
Innhegning / gjerde / støyskjerm / levegg  3 800 4 900  
Brygger  3 800 4 900  
Graving /fylling/ sprenging  3 800 4 900  
Tekniske installasjonar (pipe, fyringskjele, våtrom, ventilasjon, slamavskiljar)  3 800 4 900  
Anna tiltak  3 800 4 900  
Basseng  4 900 9 600  
Brønn/dam  3 800 4 900  
Pbl § 31-2, 4. ledd fråvik frå TEK17 for eksisterande byggverk  4 900 9 600  

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Industri- og lagerbygning

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

02 Bygg - industri og lagerbygning (kodar i parentes)
2. Industri og lagerbygning (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Fabrikk- og verkstadsbygning (211) + (212) 34 000 42 200 50 400
b. Produksjonshall (213) 30 800 34 000 42 200
c. Bygning for reinseanlegg, avfallshandtering, vassforsyning o.l. (214, 215, 216) 30 800 34 000 42 200
d. Kraftstasjon o. l. (221) + (222) + (229) 34 000 42 200 50 400
e. Transformatorstasjon/kiosk (223) + (224) 18 300 30 800 34 000
f. Kjøle- og fryselager, silo (232 – 233) 30 800 34 000 50 400
g. Lagerhall (231) 18 300 30 800 34 000
h. Anna bygning (219) + (229) + (239) + (290) 18 300 30 800 34 000
i. Tilbygg og påbygg a – h:      
< 100 m2  12 300 18 300 30 800
,> 100 m2 og < 500 m2  18 300 30 800 34 000
,> 500 m2  30 800 34 000 42 200
j. Ombygging punkt a – h 18 300 30 800 34 000
k. Driftsbygningar for landbruk/fiske >1000 m2  (241) + (243) + (244) 12 300 18 300 23 200
l. Landbruksgarasje/ reiskapshus/ >1000 m2 (242) + (245) 12 300 18 300 23 200
m. Tilbygg og påbygg l – m:  >1000 m2 18 300 30 800 34 000
n. Ombygging punkt l – m > 1000 m2 12 300 18 300 23 200

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Kontor- og forretningsbygning

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

03 Bygg - kontor- og forretningsbygning
3 Kontor- og foretningsbygning (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Kontorbygg, administrasjonsbygg og liknande (311 – 319) 34 000 42 200 50 400
b. Kjøpesenter, varehus, butikkbygning og liknande (321) + (322) + (329) + (330) 34 000 42 200 50 400
c. Bensinstasjon (323) 18 300 30 800 34 000
d. Anna bygning (390) 18 300 30 800 34 000
e. Tilbygg og påbygg a – d:      
< 500 m2  12 300 18 300 23 200
,> 500 m2  18 300 30 800 34 000
f. Ombygging punkt a – d 18 300 30 800 34 000

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Samferdsel og kommunikasjon

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

04 Bygg - samferdsel og kommunikasjon
4 Samferdsel og kommunikasjon (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Ekspedisjons- og terminalbygningar og liknande (411 – 419)  34 000 42 200 50 400
b. Telekommunikasjonsbygningar (421 – 429) 34 000 42 200 50 400
c. Garasje, hangar-, veg- og biltilsynsbygning (431 – 449) 30 800 34 000 42 200
d. Anna bygning (490) 30 800 34 000 42 200
e. Tilbygg og påbygg a – d:      
< 100 m2  12 300 18 300 23 200
,> 100 m2 og < 500 m2  18 300 30 800 34 000
f. Ombygging punkt a – d 12 300 18 300 23 200

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Hotell- og restaurantbygg

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

05 Bygg - hotell- og restaurantbygg
5. Hotell- og restaurantbygg (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Hotell- og motellbygning (511 – 519)  42 200 49 900 58 000
b. Camping-/utleiehytte (524) 12 300 18 300 23 200
c. Annen bygning for overnatting (521, 522, 523 og 529) 30 800 34 000 42 200
d. Restaurant-, kafé-, gatekjøkken-, kioskbygning og lignende (531 – 539) 18 300 30 800 34 000
e. Anna bygning (590) 18 300 30 800 34 000
f. Tilbygg og påbygg a – e:      
< 500 m2  12 300 18 300 23 200
,> 500 m2  18 300 26 100 34 000
g. Ombygging punkt a – e 12 300 18 300 23 200

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Kultur- og forskningsbygg

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

06 Bygg - kultur- og forskningsbygg
6. Kultur- og forskningsbygg (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Lekepark og barnehage (611)  12 300 18 300 23 200
b. Bygg for undervisning /kultur/ forsking (612 – 649) 42 200 49 900 58 000
c. Idrettsbygg (651 – 659) 18 300 30 800 34 000
d. Kino, teater, samfunnshus og liknande (661 – 669) 18 300 30 800 34 000
e. Kyrkje/ gravkapell og liknande (671 – 679) 18 300 30 800 34 000
f. Anna bygning (690) 18 300 30 800 34 000
g. Tilbygg og påbygg a – f:      
< 500 m2  12 300 18 300 23 200
,> 500 m2  18 300 30 800 34 000
h. Ombygging punkt a – f < 50 % av totalt areal 12 300 18 300 23 200
i. Ombygging punkt a – f > 50 % av totalt areal (hovudombygging) 12 300 18 300 23 200

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Helsebygg

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

07 Bygg - helsebygning
7. Helsebygning (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Sjukehus (719)  81 100 96 700 112 000
b. Sjukeheim (721-723) 42 200 49 900 58 000
c. Anna bygning (790) 30 800 34 000 42 200
d. Tilbygg og påbygg a – c:      
< 500 m2  12 300 18 300 23 200
,> 500 m2  18 300 30 800 34 000
d. Ombygging punkt a – c < 50 % av totalt areal 12 300 18 300 23 200
e. Ombygging punkt a – c > 50 % av totalt areal (hovudombygging) 12 300 18 300 23 200

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Fengsel- og beredskapsbygg

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

08 Bygg - fengsel og bereskapsbygning
8. Fengsel og beredskapsbygning (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Fengsel, beredskapsbygning og liknande (811 – 829)  42 200 49 900 58 000
b. Anna bygning (890) 34 000 42 200 50 500

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Varige konstruksjonar og anlegg

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

09 Bygg - varige konstruksjonar og anlegg
9. Varige konstruksjonar og anlegg, satsar 2022 Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
Veg, parkeringsplass, støyvoll, bru, molo, VA-anlegg og liknande  12 300 18 300 23 200
For større anlegg i tiltaksklasse 3 skal det betalast gebyr etter medgått tid.       

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Disposisjonssøknadar

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

10 Bygg - dispensasjonssøknadar
10. Dispensasjonssøknadar Gebyr 2021 Gebyr 2022
1. Planer (kommuneplan, reguleringsplan, utbyggingsplan). Ved fleire dispensasjonar i same sak, betalast berre for ein dispensasjon (høgste sats). 8 700 9 000
2. PBL § 1-8 (forbod mot tiltak o a. langs sjø og vassdrag). 8 700 9 000
3. PBL § 29-4 (bygningen sin plassering, høgde og avstand frå nabogrense) 3 700 3 800
4 Kommunale vedtekter 3 700 3 800
5. Andre 3 700 3 800

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Endringssøknadar

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

11 Bygg - endringssøknadar
11. Endringssøknadar (mindre endringar) Gebyr 2021 Gebyr 2022
Basisgebyr 3 700 3 800
Ved auka areal vert det rekna basisgebyr
Ved større endringar vert det rekna gebyr som ved ombygging
Ved endring av ansvarsrett skal det tas halvt basisgebyr + gebyr for godkjenning av ansvarsrett etter pkt. 16. (gjeld ikkje for ansvarsretter for nye områder)

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Fornying av byggeløyve

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

12 Bygg - fornying av byggeløyve
12. Fornying av byggeløyve Gebyr 2021 Gebyr 2022
Fornying av byggeløyve 3 700 3 800

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Riving

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

13 Bygg - riving
13. Riving Gebyr 2021 Gebyr 2022
Gebyr pr. bygning 4 700 4 900

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Installasjonsløyve heis

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

14 Bygg - installasjonsløyve heis
14. Installasjonsløyve heis Gebyr 2021 Gebyr 2022
Gebyr pr. heis 4 800 4 900

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Andre tiltak, punkt 2 - 9

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

15 Bygg - andre tiltak, punkt 2 - 9
15. andre tiltak, punkt 2 - 9 Gebyr 2021 Gebyr 2022
Fasadeendring/ vindauge 3 700 3 800
Skilt/reklame  3 700 3 800
Større skiltplan  6 000 6 200
Støttemurar  3 700 3 800
Innhegning/gjerde/støyskjerm og andre tiltak  3 700 3 800
Tekniske installasjonar  3 700 3 800
Andre tiltak (tur sti o a.)  3 700 3 800
Pbl § 31-2, 4. ledd fråvik frå TEK17 for eksisterande byggverk  4 800 4 900

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Godkjenning av ansvarleg søkjar, prosjekterande, utførande, kontrollerande for prosjektering og utføring

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

16 Bygg - godkjenning av ansvarleg søkjar, prosjekterande, utførande, kontrollerande for prosjektering og utføring
16. Godkjenning av ansvarleg søkjar, prosjekterande, utførande, kontrollerande for prosjektering og utføring Gebyr 2021 Gebyr 2022
a. Der føretaket ikkje har sentral godkjenning (pr. føretak) 3 300 3 400
b. Personleg ansvarsrett (sjølvbyggjar) 2 800 2 900

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Areal og reguleringsplanar

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

17 Bygg - areal- og reguleringsplanar
17. Aeal- og reguleringsplanar Gebyr 2021 Gebyr 2022
Privat arealplan/reguleringsplan <5000 m2 20 400 21 000
Tillegg for kvar påbegynt 1000 m2  2 400 2 500
Vesentlege planendringar <5000 m2 13 400 13 800
Tillegg for kvar påbegynt 1000 m2 2 400 2 500
Mindre vesentleg planendring  6 700 6 900

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Frikjøp parkering

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

18 Bygg - frikjøp parkering
18. Frikjøp parkering Gebyr 2021 Gebyr 2022
Beløpet vert fastsett etter kommunal vedtekt

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Tiltak som vert handsama etter søknad pbl§ 20-1 og § 20-4 

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

19 Bygg - tiltak som vert handsama etter søknad pbl§ 20-1 og § 20-4
19. Tiltak som vert handsama etter søknad pbl§ 20-1 og § 20-4 Gebyr 2021 Gebyr 2022
§ 20-4 a) mindre tiltak på bygd eigedom  6 000 6 200
§ 20-4 b) alminnelege driftsbygningar i landbruket.  6 000 6 200
§ 20-4 c) midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg  6 000 6 200
§ 20-4 e) andre mindre tiltak  6 000 6 200

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Diverse gebyr, jamfør alminnelege føresegner §§ 4, 11, 12, 13, 15 og 16

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

20 Bygg - diverse gebyr, jamfør alminnelege føresegner §§ 4, 11, 12, 13, 15 og 16.
20. Diverse gebyr, jamfør alminnelege føresegner §§ 4, 11, 12, 13, 15 og 16. Gebyr 2021 Gebyr 2022
a. § 4. Ekstra gebyr frå og med 2. trinn i trinnvis behandling (2. igangsettingssøknad) 4 800 4 900
b. § 11. Minstegebyr ved pålegg etter plan- og bygningslova 4 800 4 900
c. § 13. Gebyr i tillegg til konsulentutgifter ved sakkunnig bistand 3 700 3 800
d. § 14 a. Gebyr for medgått tid ved kontorarbeid: enkeltperson pr time 1 100 1 200
e. § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: enkeltperson pr time 1 100 1 200
f. § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: lag pr time 1 600 1 700
g. § 16. Gebyr for innhenting av løyve, samtykke/ uttale frå anna mynde etter pbl § 21-5. 4 000 4 100

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Gebyrføresegner

GEBYR FOR
- Byggesakshandsaming
- Dispensasjonssaker
- Godkjenning av føretak m. v. 
 
Heimel:
Bruk av gebyr er heimla i plan- og bygningslova § 33-1.
 
Vedtak:
Vik kommunestyre 17.12.2020, sak KS-106/20.
 
Sakshandsaming/kontroll:
Byggesakshandsaming, tilsyn, riving, dispensasjonar, godkjenning av føretak m. v.
 
ALLMINNLEGE FØRESEGNER
Gebyr vedteke med heimel i plan- og bygningslova § 33-1 og gjeld tiltak som blir handsama etter forskrift om byggesak (byggesaksforskrifta) SAK 10.
Gebyrregulativet tek utgangspunkt i dei bygningstypar som er definert i matrikkelen. Regulativet gjenspeglar det faktiske sakshandsamingsarbeidet dei ulike sakstypane medfører.

Gebyret er bygd opp av to element – eit basisgebyr som avspeglar hovudtyngda av arbeidet innanfor kvar sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og arealgebyr som fangar opp meirarbeid som fylgje av storleik på bygget. Areal blir rekna etter NS 3940 (bruksareal). I tillegg kjem gebyr for godkjenning av ansvarlege samt gebyr for handsaming av eventuelle dispensasjonar.

 
§ 1 Gebyret inneber
Totalt gebyr inneber:
Sakshandsaming, administrasjonskostnader knytt til saka, godkjenning av ansvarlege, dokumentkontroll, eventuelt tilsyn og naudsynte attestar. For oppdatering og ajourhald av kommunen sitt kartverk, utsendast særskilt gebyr for situasjonskart eller forenkla situasjonskart, jf. Gjeldande gebyrregulativ for kart og oppmåling. Gebyr vert sendt til tiltakshavar.
 
§ 2  Betalingsplikt
Alle som får utført tenestar etter dette regulativet skal betala gebyr.
 
§ 3 Gebyrberekningstidspunkt / Avrekning
Gebyret bereknast etter det regulativet som gjeld den datoen kommunen mottek ein tilfredsstillande søknad.
 
§ 4 Fakturerings- og betalingspunkt
Når vedtak i samband med søknad om rammeløyve vert gitt, vert det fakturert normalt 100 % av fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved trinnvis igangsetting betalast eit ekstra gebyr pr. igangsettingsløyve frå og med 2. trinn, jf. Punkt 20 a). Gebyr for dispensasjonssaker skal betalast når det vert gitt rammeløyve.
 
§ 5  Kombinerte bygg / fleire bygg
Dersom søknaden gjeld fleire bygg / bygningen består av fleire funksjonar, bereknast gebyret etter den funksjonen som har størst areal.
 
§ 6 Bruksendringar 
Ved bruksendringar der det ikkje vert føreteke ombygging betalast 25 % av fullt gebyr for den kategorien som bygget skal nyttast til. Ved bruksendring der det vert føreteke ombygging, skal det betalast etter regulativ for ombygging.
 
§ 7 Prosjekt som kjem inn under fleire tiltaksklassar
Ved prosjekt som kjem inn under fleire tiltaksklassar bereknast gebyret etter bygget sin høgste tiltaksklasse.
 
§ 8  Avslag
Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller eitt-trinnssøknad, vert tiltakshavar belasta med 50 % i forhold til opphavleg fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved avslag på søknad om ansvarsrett eller dispensasjon skal det betalast fullt gebyr.
 
§ 9  Urimelege gebyr
Viss gebyret utvilsamt blir urimeleg i forhold til det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt med saka, eller utvilsamt blir urimelege av andre grunnar, kan einingsleiar fastsetta passande gebyr.
 
§ 10  Klagerett 
Fastsetting av gebyr i den enkelt sak kan ikkje påklagast. Einingsleiar si avgjersle av søknad om reduksjon av gebyr, kan påklagast etter reglane i forvaltningslova.
 
§ 11  Ulovlege tiltak og pålegg etter plan- og bygningslova
På grunn av kommunen sine meirutgifter ved sakshandsaminga av ulovlege i gangsette eller utførde tiltak, skal det betalast etter medgått tid og satsar i § 13 i dette regulativet. Minstegebyr: 2 gonger basisgebyr. I tillegg kan kommunen krevja dekking av sine kostnader til sakkunnig bistand. Gebyret skal også betalast der søknaden medfører avslag.
 
Ved pålegg etter plan- og bygningslova skal det betalast etter medgått tid, minimum eitt minstegebyr etter punkt 20 b).
 
§ 12  Tilsyn
Kommunane si tilsynsplikt er klårare i ny bygningsdel av plan- og bygningslova. Om lag 10 % av byggesaksgebyret vert innkravd for tilsyn.
 
§ 13  Gebyr for sakkunnig bistand
Kommunen kan i særlege tilfeller rekvirera sakkunnig bistand for å få gjennomført naudsynt tilsyn i samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 33-1 og § 25-2 andre ledd. For slik sakkunnig bistand vert det kravd eit gebyr i tillegg til konsulentutgifter, jf. pkt 20 c) .
 
§ 14  Gebyr for medgått tid 
For arbeid som ikkje går inn under gebyrtabellen kan gebyr reknast etter medgått tid.
Fylgjande timesatsar skal nyttast:
a) Kontorarbeid: jf. pkt 20 d)
b) Feltarbeid:
enkeltperson: jf. pkt 20 e)
lag: jf. pkt 20 f)
 
§ 15  Tillegg for mangelfull søknad
Basisgebyret aukast med 20% i saker der det blir meirarbeid på grunn av mangelfull søknad. Dette gjeld og saker der estetikk er dårleg dokumentert, og der det er naudsynt med synfaring før søknad kan handsamast.
 
§ 16 Avgjerd eller uttale frå andre mynde 
For innhenting av løyve, samtykkje, eller uttale frå anna mynde etter plan- og bygningslova § 21-5, vert det kravd eit gebyr pr mynde: jf. pkt 20 g). 

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

 

Deling etter jordlova

Deling etter jordlova
Gebyr i samsvar med jordlova Gebyr 2021 Gebyr 2022
Ved handsaming av delingssaker etter jordlova 2 000 2 000
Bruk av gebyr er heimla i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker (FOR-2011-12-14-1336)

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Eigarseksjonar - gebyr for seksjonering og reseksjonering

Eigarseksjonar - gebyr for seksjonering og reseksjonering
Gebyr i samsvar med eigarseksjonslova Gebyr 2021 Gebyr 2022
Ved handsaming av søknad om seksjonering og reseksjonering 3 900 4 000
Bruk av gebyr er heimla i § 15 i Lov om eigarseksjonar (LOV-2017-06-16-65)

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Eksamen ved vaksenopplæringa

Eksamen ved vaksenopplæringa
Vaksenopplæringa Gebyr 2021 Gebyr 2022
Elevar i eksisterande gruppe på dagtid, kr 50 pr. time + læremiddel/bøker 50,- kr pr. time 50,- kr pr. time
Skriftleg eksamen, norsk (lytte, lese og skriftleg test) 600,- 800,-
Delprøve (lytte, lese og skriftleg), 300 kr pr. delprøve, maks 600 kr 300,- 400,-
Munnleg eksamen 600,- 800,-
Eksamen i samfunnskunnskap 500,- 500,-
Statsborgarprøven 500,- 500,-

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Etablerarprøva

Etablerarprøva
Etablerarprøva (prisen gjeld for avlegging av prøve og forsøk på avlegging av prøve) Gebyr 2021 Gebyr 2022
Etablerargebyr for serveringsløyve 400,- 400,-

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Feie- og tilsynsavgift

Satsane er eksklusiv meirverdiavgift, og meirverdiavgift vert lagt til ved fakturering.

Feie- og tilsynsavgift
Avgiftstype Gebyr inkl. mva. 2021 Gebyr inkl. mva. 2022
Feiing kvart år og bustadtilsyn kvart 4 år 1 100,- 1 188,-
Feiing kvart 2 år og bustadtilsyn kvart 4 år 675,- 750,-
Minstegebyr feiing og bustadtilsyn 393,75 600,-

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Godtgjersle til folkevalde

Satsane kjem fram av Forskrift (13.2.2020) om folkevalde si rett til godtgjersle og velferdsgoder i Vik kommune, fastsatt av Vik kommunestyre 13.2.2020 med heimel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10.

Forskrifta er tilgjengeleg på lovdata på denne lenka.

Forskrifta vart justert i kommunestyrevedtak 17.12.2020, sak 106/20, slik:

 

Forskrift (17.12.20) om endring i forskrift om folkevalde si rett til godtgjersle og velferdsgoder, Vik kommune, Vestland


Heimel: Fastsett av Vik kommunestyre 17. desember 2020 med heimel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 8-3, § 8-4, § 8-5, § 8-6, § 8-7, § 8-8, § 8-9 og § 8-10.


I
I forskrift 13. februar 2020 om folkevalde si rett til godtgjersle og velferdsgoder, Vik kommune, Vestland, gjerast fylgjande endring:


§7 annet ledd skal lyde:
Ordføraren frikjøpast i 100% stilling. Ordføraren si årlege godtgjerdsle vert sett til 90% av ein stortingsrepresentant si grunngodtgjerdsle. Godtgjerdsla vert utbetalt som løn, og gir rett til feriepengar, på lik linje med tilsette i kommunen, jf. vedtak i kommunestyresak 106/20 om budsjett- og økonomiplan 2021-2024.

II
Endringa trer i kraft frå 1. januar 2021.

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

 

Heimehjelp

Fleire av betalingssatsane innan ansvarsområdet er bestemt av sentrale styringsmakter. Satsane er fritekne for meirverdiavgift med unntak av vask av tøy- der eksterne som nyttar tenesta skal betala meirverdiavgift. Bebuarar ved heimen er fritekne for meirverdiavgift for vask av tøyet sitt.

Heimehjelp
Tenestetype Satsar 2021 Satsar 2022
Heimesjukepleie Gratis Gratis
Heimehjelp – inntekt under 2G, maks Statlege satsar Statlege satsar
Heimehjelp – inntekt over 2G inntil 3G 120,- 123,-
Heimehjelp – inntekt over 3G inntil 4G 150,- 154,-
Heimehjelp – inntekt over 4G inntil 5G 180,- 184,-
Heimehjelp – inntekt over 5G 200,- 205,-
Heimehjelp - einslege brukarar, maks 1 550,- 1 580,-
Heimehjelp - ektepar og sambuande, maks 2 650,- 2 715,-
Tenester frå ambulerande vaktmeister 125,- 125,-
Leige av Tryggleiksalarm 300,- 307,-
Vask av tøy pr. kilo 85,- 87,-

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Heimesjukepleie

Tenesta er gratis.

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Husleige sosiale bustadar

Husleige 2021: Rein husleige vert auka i samsvar med konsumprisindeksen. I tillegg kjem auke i dei kommunale avgiftene. Leigetakarar som brukar større bosdunkar enn eit normalabonnement, må betala den ekstra kostnaden dette utgjer.

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Ilandstigningsavgift cruisebåttrafikk

Ilandstigningsavgifter Cruisebåttrafikk
Ilandstigningsavgift per passasjer om bord på skipet Avgift 2021 (satsane er fritekne for meirverdiavgift) Avgift 2022 (satsane er fritekne for meirverdiavgift)
EPI Gr A. > 75% 30,- 25,-
EPI Gr B. 50% – 74% 30,- 28,-
EPI Gr C 25% - 49% 30,- 31,-
EPI Gr D < 24% 30,- 37,-
Ingen EPI-rapportering innan fristen på 72 timar 30,- 50,-

Landing fee for cruise ship traffic

Landing fee for cruise ship traffic
Landing fee per passenger on board the ship Fee 2021 (tax free in NOK) Fee 2022 (tax free in NOK)
EPI Gr A. > 75% 30,- 25,-
EPI Gr B. 50% – 74% 30,- 28,-
EPI Gr C 25% - 49% 30,- 31,-
EPI Gr D < 24% 30,- 37,-
No EPI reporting before the deadline of 72 hours 30,- 50,-

Klikk her for å gå attende til innhaldslista.

 

Kart, oppmåling og grensearbeid

 

Tiltak som vert handsama etter søknad, plan og bygningslova § 20-1 og § 20-4 d

Kart, oppmåling og grensearbeid etter plan og bygningslova
Tiltak som vert handsama etter søknad, pbl § 20-1 m og § 20-4 d Gebyr 2021 Gebyr 2022
Søknad om oppretting av grunneigedom, anleggseigedom, jordsameige, festegrunn eller arealoverføring jf. Lov om egedomsregistrering (Matrikkellova) 3 900 4 000

 

Arbeid etter matrikkellova (lova sin §32, forskriftene §16)

Oppretting av grunneigedom og festegrunn
1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn Gebyr 2021 Gebyr 2022
Areal frå 0 – 250 m2 10 300 10 600
Areal frå 251 – 500 m2 14 900 14 900
Areal frå 501 – 2000 m2 19 300 19 800
Areal frå 2001 m2 – auke per påbegynt da. 1 900 2 000

 

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn
1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn Gebyr 2021 Gebyr 2022
Areal frå 0 – 500 m2 10 300 10 600
Areal frå 501 – 2000 m2 19 300 19 800
Areal frå 2001 m2 – auke per påbegynt da. 1 900 2 000

 

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon
1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon Gebyr pr. eigarseksjon 2021 Gebyr pr. eigarseksjon 2022
Areal frå 0 – 50 m2 7 900 8 100
Areal frå 51 – 250 m2 10 300 10 600
Areal frå 251 – 2000 m2 14 900 15 300
Areal frå 2001 m2 – auke per påbegynt da. 1 900 2 000

 

Oppretting av anleggseigedom
1.4 Oppretting av anleggseigedom Gebyr 2021 Gebyr 2022
GEBYR SOM FOR OPPRETTING AV GRUNNEIGEDOM
Volum frå 0 – 2000 m3 19 300 19 800
Volum frå 2001 m3 – auke pr. påbegynt 1000 m3 1 900 2000

 

Registrering av eksisterande jordsameige
1.5 Registrering av eksisterande jordsameige Gebyr 2021 Gebyr 2022
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige 0 - 2000 m2 19 300  19 800
 Areal frå 2001 m2 - auke per påbegynd da. 1 900  2 000

 

Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
2. Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning Gebyr 2021 Gebyr 2022
Viser til 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4. I tillegg kan det koma tilleggsgebyr for ekstra medgått tid (sjå pkt. 8.).  

Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering
2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr 2021 Gebyr 2022
Gebyr for utført arbeid, når saka vert trekt før den er fullført, må avvisast, ikkje let seg  
matrikkelføre på grunn av endra heimelstilhøve, eller av andre grunnar ikkje kan  
Fullførast, blir sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1. og 1.2.  

 

Grensejustering
3. Grensejustering Gebyr 2021 Gebyr 2022
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige3.1. Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5% av eigedomens areal (maksimalgrensa er sett til 500 m2). Ein eigedom kan mellombels ikkje avstå areal som overstig 20% av eigedomens areal før justeringa.For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklassar gjelda.  
Areal frå 0 – 250 m2 7 900 8 100
Areal frå 251 – 500 m2 10 300 10 600
Anleggseigedom3.2. For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5% av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensa er sett til 1000 m3.  
Volum frå 0 – 250 m3 7 900 8 100
Volum frå 251 – 1000 m3 10 300 10 600

 

Arealoverføring
4. Arealoverføring Gebyr 2021 Gebyr 2022
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige4.1. Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.  
Areal frå 0 – 250 m2 10 300 10 600
Areal frå 251 – 500 m2 14 900 15 300
Areal frå 501 – 2000m2 19 300 19 800
Areal over 500 m2 – auke pr. påbegynt 500 m2 3 500 3 600
Anleggseigedom4.2. For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna ikkje vera registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengande volum.  
Volum frå 0 – 250 m3 12 600 13 000
Volum frå 251 – 500 m3 15 400 15 800
Volum frå 501