Psykisk helse og rusteneste

Psykisk helse og rusteneste er eit lågterskeltilbod til menneske med ulike utfordringar knytt til psykisk helse, rusproblem og ulike livskriser. Ein treng ikkje tilvising for å få hjelp og hjelpa er gratis.  Ein kan sjølv kontakte tenesta og be om samtale/hjelp.  

Meir om tenesta

Tenesta jobbar med kartlegging, samtalar, omsorg og oppfylgjing til personar over 18 år.  I praksis dreier det seg om støttesamtalar, hjelp til medikamenthandtering og ulik grad av miljøarbeid med praktisk hjelp til daglege livsaktivitetar. Tenestene vert individuelt tilpassa.

Det er ca. to stillingsheimlar i dagtilbodet (frå kl 08.00 – 15.30) som yt teneste i form av kartlegging, støttesamtalar med ulike samtaleteknikkar, oppfylgjing i ulik grad og pårørandesamarbeid. Psykisk helse og rusteneste har og ei bu- og miljøteneste med tre stillingsheimlar som syt for miljøteneste til brukarar med langvarige og samansette behov.  Desse får og tilbod om individuell plan og ansvarsgruppe. Bu- og miljøtenesta yt tenester i turnus kvar dag frå kl 08.00 – 21.30.
Psykisk helse er representert i psykososialt kriseteam.

Kven kan få tenesta?

Tenesta gir tilbod til vaksne over 18 år med psykiske problem og/eller rusmiddelproblem, frå lettare til meir alvorleg grad. Du sjølv, pårørande eller andre faginstansar kan ta kontakt.

Korleis kan du søkje på tenesta?

Psykisk helse og rusteneste held til i Vik helse- og omsorgssenter. Tenesta er open vekedagar mellom 08.00-15.30. Ta kontakt på telefon 909 90 116.

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist. Søknadar vert behandla fortløpande.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Vilkår for å få tenesta?

Du må bu i kommunen eller opphalde deg her, og ha eit behov som tenesta kan hjelpe deg med. 

Tilsette i tenesta har teieplikt.

Kontaktinformasjon

Psykiatrisk helse
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 90 99 01 16
Opningstid 08:00 - 15:30
Gateadresse Flatbygdi 19, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
E-post postmottak@vik.kommune.no

Aktuelle lenker