Kulturskule

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod, og gir opplæring av høg fagleg og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ynskjer det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnariske uttrykk. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles. Innbyggjarane i Vik nyt godt av tilbodet til kulturskulen og har brukarar frå 5 til 99 år.

Landslov 750 år - les meir om konserten her. (PDF, 282 kB)

Meir om tenesta

Vik kulturskule vart etablert i 1980. Kulturskulen har 7 tilsette i større og mindre stillingar i tilllegg til kulturskulerektor. Kulturskulen har og ansvaret for UKM, DKS (lokalt) "Den kulturelle skulesekken" og er en del av DKSS "Den kulturelle spaserstokken"

I skuleåret 2023/2024 kan me tilby fylgjande disiplinar:

  • dans
  • visuell kunst
  • musikk
  • musikkterapi

Kulturskulen held til i skulebygget på Vangsnes, men ein tek sikte på å drive mest mogleg desentralisert undervisning. Bygget rommar dansesal med scene, musikkrom, rom for visuell kunst, øvingsrom og kontor. Kulturskulen fylgjer same undervisningsår som grunnskulen. Kulturskulen arrangerar jevnleg elevkonsertar og utstillingar.

Brosjyre for Vik kulturskule finn du her. (PDF, 2 MB)

Aktivitetskalender våre 2024 finn du her. (PDF, 164 kB)

Lenkje til rammeplan-Norsk kulturskoleråd (kulturskoleradet.no)

Kulturskulenytt

Kulturskulen gir ut "kulturskulenytt" kvart skuleår. Under kan du sjå dei ulike nummera:

Kulturskulenytt 1 - 23/24 (PDF, 844 kB)

Kulturskulenytt 2 - 23/24 (PDF, 746 kB)

Kulturskulenytt 3 - 23/24 (PDF, 546 kB)

Samla kulturskulenytt 22/23 (PDF, 2 MB)

Meir om disipliner:

Musikk - Individuell undervisning:
Opplæring i grunnleggjande note-/ og rytmelesing og grunnleggjande speleferdigheiter. Eleven skal kunne spele kjende melodiar, barnesongar og små musikkstykker etter eit par år med individuell musikkopplæring.

Dans - Undervisning i grupper:
Kulturskulen gir opplæring i ulike danseformer. Å kunne uttrykkje seg med rørsle, å oppleve, utøve og skape dans vil kunne gi eit positivt bidrag til elven si fysiske, emosjonelle, sosiale og intelektuelle utvikling.

Visuell kunst - Undervisning i grupper:
Visuell kunst omfattar maleri, fotografi, kunsthandverk, teikning, grafikk og skulptur animasjon. Eleven får dyrke si kreative skaparglede. Opplæring i grunnleggjande teknikkar og uttrykksmåtar. 

Musikkterapi - undervisning både i grupper og individuelt:
Faget fokuserar på relasjonar mellom musikk og helse. Musikkterapi er knytt til ulike praksisfelt til dømes i barnehage, skule, kulturskule og eldreomsorg. Musikkterapi er tilpassa musikkopplæring der eleven sjølv er ein aktiv pådrivar saman med hjelp av terapeuten. 

Kven kan få tenesta?

Alle som vil kan få denne tenesta.

Korleis kan du søkje på tenesta?

Innmelding/utmelding kulturskule


Søknadsfrist

Undervisning som følgjer undervisninsgår: vi tar inn elevar så lenge det er plass. 
Kortare kurs som ikkje følgjer undervisningsår: 
påmeldingsfrist annonserast på førehand. 

Utmelding: 1. august og 1. desember 
(gjelder undervisning som følgjer undervisningsår)

Kva kostar det?

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 her.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du ta kontakt rektor Dora David på telefon 97523903 eller e-post dora.david@vik.kommune.no

Aktuelle lenker og dokument