Spelemidlar

Søk stønad til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.

Du kan søkje om spelemidlar til:

  • ordinære anlegg (organisert idrett og fysisk aktivitet). Nedre grense for kostnad er kr 150 000
  • nærmiljøanlegg (eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet). Nedre grense for kostnad er kr 50 000
  • rehabilitering av eldre anlegg

Som hovudregel kan ein få tilskot på inntil 1/3  av godkjent kostnad til bygging/rehabilitering av ordinære anlegg. Til nærmiljøanlegg kan ein få tilskot på inntil 50 % av godkjent kostnad.

Kven kan få tenesta?

For å kunne få spelemidlar er det eit krav at ein har eit organisasjonsnummer.

Søkjarar kan vera:

  • idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund
  • samanslutningar under Norges Jeger og Fiskeforbund, Den norske Turistforening, Norges Bilsportforbund eller Det frivillige Skyttervesen.

NB! Aksjeselskap, stiftingar og samvirkeforetak må søkje kulturdepartementet om førehandsgodkjenning av vedtektene sine for å kunne søkje om spelemidlar.

Desse samanslutningane kan søkje om tilskot til særlege anlegg:

  • organisert under Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv kan søkje om tilskot til friluftsanlegg 
  • organisert under Norsk Kennel klubb kan søkje om tilskot til anlegg for hundesport

Korleis kan du søkje på tenesta?

  • Ta kontakt med Rådgivar oppvekst i Vik kommune på telefon 57 69 82 00, for å få eit anleggsnummer.
  • Send inn søknad via idrettsanlegg.no 

Den kommunale søknadsfristen er 15. oktober.