Skogfond

Alle skogeigarar må setje av midlar i eit skogfond. I fondet skal det avsettast pengar som skal nyttast til berekraftig investering og forvaltning av skogen.

Du kan få pengane frå fondet utbetalt når du har gjort investeringar som er godkjende for bruk av skogfond. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unnatak av utbetaling som skal gå til å dekke meirverdiavgift.

Skogfondet kan brukast til:

  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • Bygging og opprusting av skogsvegar og velteplassar
  • Vedlikehald av skogsbilvegar
  • Miljøtiltak, som pleie av kulturminne i skog
  • Skogbruksplanlegging med miljøregistreringar
  • Biovarmeanlegg for varmeleveransar
  • Forsikring av skog
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knytt til drift av skogen
  • Oppmerking av eigedomsgrenser og nødvendige handlangarutgifter ved jordskifte i skog
  • Eventuell meirverdiavgift på de aktuelle tiltak

Skogfondskalkulator

Bruk skogfondskalkulator for å berekne kor lønnsomt det er å bruka skogfond til ei investering. Legg inn kostnaden for investeringa, og kalkulatoren vil berekna den skattemessige verknaden for deg.

Innlogging til to ulike versjonar av skogfondskalkulatoren på lenkja her.

Skogfondet er ei fondsavsetting som vert trekt automatisk ved omsetting av tømmer.
Vanlegvis er det 10% av brutto tømmerverdi, men det kan vera mogeleg å bruke satsar frå 4% til 40%.

Om ein har disponible skogfondsmidlar på konto vert desse automatisk utbetalt saman med tilskot for skogkultur om ein har meldt inn slikt tiltak til skogbrukssjefen på førehand.

Ein må og vende seg til skogbrukssjefen for å få ut inneståande midlar ved skogsvegbygging.

Ordninga med skogfond gir ein skattefordel (85%) på ei rekkje av tiltaka som ein kan bruke fondet til!

Informasjon på Landbruksdirektoratet si side:
Les meir om skogfond på L.dir si side på lenkja her.

Tilgang til skogfondssystemet gjennom Altinn

Trykk på start teneste på landbruksdirektoratet si side på denne lenkja

Heimel

Skogbrukslova
Forskrift om skogfond o.a.

Andre nyttige lenkjer

Lenkje med oversikt over eigen skog
Lenkje for landsskogstakseringens feltinstruks 2021
Annan skogressurskartlegging (SAT-skog og SR16), Miljøregistreringar i Skog (MiS) og markfuktkart