Dispensasjon frå gjeldande plan

Dersom du ynskjer å gjere noko anna på ein eigedom enn det som gjeldande arealplan legg opp til, har du høve til å søke om dispensasjon eller søka om å endra gjeldande reguleringsplan.

Utforming av ei dispensasjonssøknad må formulerast i eigen tekst, kommunen har ikkje eige skjema for dette.

Plan og bygningslova (PBL) § 19 gjer greie for dispensasjonsvedtaket, og kva ein bør legge vekt på med utforming av ein dispensasjonssøknad.

Kommunen kan gi dispensasjon dersom:

  • vedtaka i planen som det vert søkt om dispensasjon frå ikkje vil føra til vesentlege endringar, eller at dei skildra føremåla i planen ikkje får vesentleg mindre betydning.
  • fordelene ved å gi dispensasjon viser seg klart større enn ulempene

Sjå kva for plan som gjeld for din eigedom på denne lenkja.

Lenkje til kommuneplan for åra 2014-2024 - Vik kommune
Kommuneplan arealdel i kartvisning for åra 2014-2024

Heimel

Plan- og bygningslova § 19

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenkja