Gebyr - areal og reguleringsplanar

Gebyr satsane vert vedtekne av Vik kommunestyre i den årlege budsjettsaka.

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026" her.