Gebyr - areal og reguleringsplanar

Gebyr satsane vert vedtekne av Vik kommunestyre i den årlege budsjettsaka. Satsane under er fritekne for meirverdiavgift.

I tabellen er oppgitt gebyr pr plan:

17 Bygg - areal- og reguleringsplanar
17. Aeal- og reguleringsplanar Gebyr 2021 Gebyr 2022
Privat arealplan/reguleringsplan <5000 m2 20 400 21 000
Tillegg for kvar påbegynt 1000 m2  2 400 2 500
Vesentlege planendringar <5000 m2 13 400 13 800
Tillegg for kvar påbegynt 1000 m2 2 400 2 500
Mindre vesentleg planendring  6 700 6 900
Til toppen