Byggesaksgebyr

Nedanfor finn du tabelloversikt over alle byggesaksgebyra.

Satsane er fritekne for meirverdiavgift, med unnatak av gebyr for vatn- og avløp (inkl. tilknytingsavgifter) der mva. vert inkludert. Dei to sistnemnde gebyra ligg lenkje til heilt sist på sida her utanfor tabelloppsettet.

01 Bygg - bustad og fritidshus
01. Bustad- og fritidshus (kodar i parentes, areal i BRA) Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a. Einebustad (111) + (113) 12 300 18 300  
b. Einebustad med hybel-/sokkelleilegheit (112) 12 300 18 300  
c. Tomannsbustad, vertikaldelt (121) + (123) 18 300 30 800  
d. Tomannsbustad, horisontaldelt (122) + (124) 18 300 30 800  
e. Rekkehus (131) + (132) 21 800 29 500  
f. Kjede-/atriumhus (133) + (134) 21 800 30 100  
g. Andre småhus med 3-4 bustader (136) 21 800 30 100  
h. Bustadbrakker (193) 12 300 18 300  
i. Tilbygg og påbygg punkt a -h 6 200 12 300  
j. Ombygging punkt a -h < 50 % av totalt areal 6 200 12 300  
k. Ombygging punkt a -h > 50 % av totalt areal (hovudombygging) 12 300 18 300  
l. Terrassehus (135) 34 000 43 700 57 200
m Bustadblokk/stort samanbygd bustadbygg (141 -146) 34 000 43 700 57 200
n. Trygdebustader, aldersheim, PU-bustader (151) 34 000 43 700 57 200
o. Studentheim, studentbustader, bufellesskap (152) 34 000 43 700 57 200
p. Anna bustadbygg for bufellesskap (159) 34 000 43 700 57 200
q. Tilbygg og påbygg punkt l -p 12 300 18 300 23 200
r. Ombygging punkt l -p 18 300 30 800 34 000
s. Fritidshus o.l. (161 - 163) 12 300 18 300  
t. Garasjar, uthus, naust (181 -183) 6 200 12 300  
u. Anna bustadbygg (199) 6 200 12 300
v. Tilbygg og påbygg t -v 6 200 12 300
w. Ombygging t -v 6 200 12 300

01 Bygg - andre tiltak på bustad og fritidseigedom
Andre tiltak på bustad og fritidseigedom Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
Fasadeendring /vindauge og terrassar.  3 800 4 900  
Støttemurer  3 800 4 900  
Innhegning / gjerde / støyskjerm / levegg  3 800 4 900  
Brygger  3 800 4 900  
Graving /fylling/ sprenging  3 800 4 900  
Tekniske installasjonar (pipe, fyringskjele, våtrom, ventilasjon, slamavskiljar)  3 800 4 900  
Anna tiltak  3 800 4 900  
Basseng  4 900 9 600  
Brønn/dam  3 800 4 900  
Pbl § 31-2, 4. ledd fråvik frå TEK17 for eksisterande byggverk  4 900 9 600  
15 Bygg - andre tiltak, punkt 2 - 9
15. andre tiltak, punkt 2 - 9 Gebyr 2021 Gebyr 2022
Fasadeendring/ vindauge 3 700 3 800
Skilt/reklame  3 700 3 800
Større skiltplan  6 000 6 200
Støttemurar  3 700 3 800
Innhegning/gjerde/støyskjerm og andre tiltak  3 700 3 800
Tekniske installasjonar  3 700 3 800
Andre tiltak (tur sti o a.)  3 700 3 800
Pbl § 31-2, 4. ledd fråvik frå TEK17 for eksisterande byggverk  4 800 4 900
10 Bygg - dispensasjonssøknadar
10. Dispensasjonssøknadar Gebyr 2021 Gebyr 2022
1. Planer (kommuneplan, reguleringsplan, utbyggingsplan). Ved fleire dispensasjonar i same sak, betalast berre for ein dispensasjon (høgste sats). 8 700 9 000
2. PBL § 1-8 (forbod mot tiltak o a. langs sjø og vassdrag). 8 700 9 000
3. PBL § 29-4 (bygningen sin plassering, høgde og avstand frå nabogrense) 3 700 3 800
4 Kommunale vedtekter 3 700 3 800
5. Andre 3 700 3 800
11 Bygg - endringssøknadar
11. Endringssøknadar (mindre endringar) Gebyr 2021 Gebyr 2022
Basisgebyr 3 700 3 800
Ved auka areal vert det rekna basisgebyr
Ved større endringar vert det rekna gebyr som ved ombygging
Ved endring av ansvarsrett skal det tas halvt basisgebyr + gebyr for godkjenning av ansvarsrett etter pkt. 16. (gjeld ikkje for ansvarsretter for nye områder)
12 Bygg - fornying av byggeløyve
12. Fornying av byggeløyve Gebyr 2021 Gebyr 2022
Fornying av byggeløyve 3 700 3 800
08 Bygg - fengsel og bereskapsbygning
8. Fengsel og beredskapsbygning (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Fengsel, beredskapsbygning og liknande (811 – 829)  42 200 49 900 58 000
b. Anna bygning (890) 34 000 42 200 50 500
07 Bygg - helsebygning
7. Helsebygning (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Sjukehus (719)  81 100 96 700 112 000
b. Sjukeheim (721-723) 42 200 49 900 58 000
c. Anna bygning (790) 30 800 34 000 42 200
d. Tilbygg og påbygg a – c:      
< 500 m2  12 300 18 300 23 200
,> 500 m2  18 300 30 800 34 000
d. Ombygging punkt a – c < 50 % av totalt areal 12 300 18 300 23 200
e. Ombygging punkt a – c > 50 % av totalt areal (hovudombygging) 12 300 18 300 23 200
02 Bygg - industri og lagerbygning (kodar i parentes)
2. Industri og lagerbygning (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Fabrikk- og verkstadsbygning (211) + (212) 34 000 42 200 50 400
b. Produksjonshall (213) 30 800 34 000 42 200
c. Bygning for reinseanlegg, avfallshandtering, vassforsyning o.l. (214, 215, 216) 30 800 34 000 42 200
d. Kraftstasjon o. l. (221) + (222) + (229) 34 000 42 200 50 400
e. Transformatorstasjon/kiosk (223) + (224) 18 300 30 800 34 000
f. Kjøle- og fryselager, silo (232 – 233) 30 800 34 000 50 400
g. Lagerhall (231) 18 300 30 800 34 000
h. Anna bygning (219) + (229) + (239) + (290) 18 300 30 800 34 000
i. Tilbygg og påbygg a – h:      
< 100 m2  12 300 18 300 30 800
,> 100 m2 og < 500 m2  18 300 30 800 34 000
,> 500 m2  30 800 34 000 42 200
j. Ombygging punkt a – h 18 300 30 800 34 000
k. Driftsbygningar for landbruk/fiske >1000 m2  (241) + (243) + (244) 12 300 18 300 23 200
l. Landbruksgarasje/ reiskapshus/ >1000 m2 (242) + (245) 12 300 18 300 23 200
m. Tilbygg og påbygg l – m:  >1000 m2 18 300 30 800 34 000
n. Ombygging punkt l – m > 1000 m2 12 300 18 300 23 200
14 Bygg - installasjonsløyve heis
14. Installasjonsløyve heis Gebyr 2021 Gebyr 2022
Gebyr pr. heis 4 800 4 900
03 Bygg - kontor- og forretningsbygning
3 Kontor- og foretningsbygning (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Kontorbygg, administrasjonsbygg og liknande (311 – 319) 34 000 42 200 50 400
b. Kjøpesenter, varehus, butikkbygning og liknande (321) + (322) + (329) + (330) 34 000 42 200 50 400
c. Bensinstasjon (323) 18 300 30 800 34 000
d. Anna bygning (390) 18 300 30 800 34 000
e. Tilbygg og påbygg a – d:      
< 500 m2  12 300 18 300 23 200
,> 500 m2  18 300 30 800 34 000
f. Ombygging punkt a – d 18 300 30 800 34 000

 

05 Bygg - hotell- og restaurantbygg
5. Hotell- og restaurantbygg (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Hotell- og motellbygning (511 – 519)  42 200 49 900 58 000
b. Camping-/utleiehytte (524) 12 300 18 300 23 200
c. Annen bygning for overnatting (521, 522, 523 og 529) 30 800 34 000 42 200
d. Restaurant-, kafé-, gatekjøkken-, kioskbygning og lignende (531 – 539) 18 300 30 800 34 000
e. Anna bygning (590) 18 300 30 800 34 000
f. Tilbygg og påbygg a – e:      
< 500 m2  12 300 18 300 23 200
,> 500 m2  18 300 26 100 34 000
g. Ombygging punkt a – e 12 300 18 300 23 200
06 Bygg - kultur- og forskningsbygg
6. Kultur- og forskningsbygg (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Lekepark og barnehage (611)  12 300 18 300 23 200
b. Bygg for undervisning /kultur/ forsking (612 – 649) 42 200 49 900 58 000
c. Idrettsbygg (651 – 659) 18 300 30 800 34 000
d. Kino, teater, samfunnshus og liknande (661 – 669) 18 300 30 800 34 000
e. Kyrkje/ gravkapell og liknande (671 – 679) 18 300 30 800 34 000
f. Anna bygning (690) 18 300 30 800 34 000
g. Tilbygg og påbygg a – f:      
< 500 m2  12 300 18 300 23 200
,> 500 m2  18 300 30 800 34 000
h. Ombygging punkt a – f < 50 % av totalt areal 12 300 18 300 23 200
i. Ombygging punkt a – f > 50 % av totalt areal (hovudombygging) 12 300 18 300 23 200
13 Bygg - riving
13. Riving Gebyr 2021 Gebyr 2022
Gebyr pr. bygning 4 700 4 900
04 Bygg - samferdsel og kommunikasjon
4 Samferdsel og kommunikasjon (kodar i parentes) Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Ekspedisjons- og terminalbygningar og liknande (411 – 419)  34 000 42 200 50 400
b. Telekommunikasjonsbygningar (421 – 429) 34 000 42 200 50 400
c. Garasje, hangar-, veg- og biltilsynsbygning (431 – 449) 30 800 34 000 42 200
d. Anna bygning (490) 30 800 34 000 42 200
e. Tilbygg og påbygg a – d:      
< 100 m2  12 300 18 300 23 200
,> 100 m2 og < 500 m2  18 300 30 800 34 000
f. Ombygging punkt a – d 12 300 18 300 23 200
19 Bygg - tiltak som vert handsama etter søknad pbl§ 20-1 og § 20-4
19. Tiltak som vert handsama etter søknad pbl§ 20-1 og § 20-4 Gebyr 2021 Gebyr 2022
§ 20-4 a) mindre tiltak på bygd eigedom  6 000 6 200
§ 20-4 b) alminnelege driftsbygningar i landbruket.  6 000 6 200
§ 20-4 c) midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg  6 000 6 200
§ 20-4 e) andre mindre tiltak  6 000 6 200

 

20 Bygg - diverse gebyr, jamfør alminnelege føresegner §§ 4, 11, 12, 13, 15 og 16.
20. Diverse gebyr, jamfør alminnelege føresegner §§ 4, 11, 12, 13, 15 og 16. Gebyr 2021 Gebyr 2022
a. § 4. Ekstra gebyr frå og med 2. trinn i trinnvis behandling (2. igangsettingssøknad) 4 800 4 900
b. § 11. Minstegebyr ved pålegg etter plan- og bygningslova 4 800 4 900
c. § 13. Gebyr i tillegg til konsulentutgifter ved sakkunnig bistand 3 700 3 800
d. § 14 a. Gebyr for medgått tid ved kontorarbeid: enkeltperson pr time 1 100 1 200
e. § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: enkeltperson pr time 1 100 1 200
f. § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: lag pr time 1 600 1 700
g. § 16. Gebyr for innhenting av løyve, samtykke/ uttale frå anna mynde etter pbl § 21-5. 4 000 4 100
16 Bygg - godkjenning av ansvarleg søkjar, prosjekterande, utførande, kontrollerande for prosjektering og utføring
16. Godkjenning av ansvarleg søkjar, prosjekterande, utførande, kontrollerande for prosjektering og utføring Gebyr 2021 Gebyr 2022
a. Der føretaket ikkje har sentral godkjenning (pr. føretak) 3 300 3 400
b. Personleg ansvarsrett (sjølvbyggjar) 2 800 2 900

​Gebyrføresegner for Vik kommune (pdf)  (PDF, 410 kB)

Lenkje til gebyr vatn
Lenkje til gebyr avløp 

Til toppen