Fritak for eigedomsskatt

Eigedomar kan få fritak for eigedomsskatt dersom dei fell inn under bestemmelsar i eigedomsskattelova § 5 eller § 7.

Dette gjeld mellom anna historiske bygg, eller eigedomar som er eigde av institusjonar, lag & foreningar som vert nytta til allmennyttige formål.

Kommunen har ikkje eige søknadskjema for dette, men du kan kontakte kommunen via brev med adresse:

Vik kommune
Eigedomsskattekontoret
Postboks 134
6891 Vik i Sogn

eller til e-post: postmottak@vik.kommune.no

Gi opp gards- og bruksnummeret, evnt. namn på bygget og kontaktperson

Heimel:

Eigedomsskattelova § 5
Eigedomsskattelova (oppgjerIinnkreving) § 7