Kor mykje må eg betale i eigedomsskatt?

Promillesatsen for eigedomsskatt blir vedteken kvart år i kommunestyret i desember i sak om budsjett.

For skatteåret 2023 har Vik kommunestyre fastsett skattesatsen for bustad og fritidseigedomar til kr 2,- pr 1000 (2 ‰) av takstgrunnlaget. For alle andre eigedomar er skattesatsen sett til kr 7,- pr 1000 (7 ‰) av takstgrunnlaget.

På lenkja her finn du dokument om budsjett og økonomiplan

Heimel

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)
Rammer og retningsliner for omtaksering av eigedomsskatt revidert kap. 4 og 5 vedteke 14.09.20 (PDF, 797 kB)
Vedtekter for eigedomsskatt i Vik kommune (PDF, 462 kB)
Møtebok Vik kommunestyre av 26.06.2008 (PDF, 4 MB)

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon finn du på denne lenkja