Kor mykje må eg betale i eigedomsskatt?

Promillesatsen for eigedomsskatt blir vedteken kvart år i kommunestyret i desember i sak om budsjett.

For skatteåret 2021 har Vik kommunestyre fastsett skattesatsen for bustad og fritidseigedomar til kr 4,- pr 1000 (4 ‰) av takstgrunnlaget. For alle andre eigedomar er skattesatsen sett til kr 7,- pr 1000 (7 ‰) av takstgrunnlaget.

Heimel

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)
Rammer og retningsliner for omtaksering av eigedomsskatt revidert kap. 4 og 5 vedteke 14.09.20 (PDF, 797 kB)
Vedtekter for eigedomsskatt i Vik kommune (PDF, 462 kB)
Møtebok Vik kommunestyre av 26.06.2008 (PDF, 4 MB)

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon finn du på denne lenkja

Til toppen