Tilkopling til offentleg vass- og avlaupsanlegg

Ved tilkopling til offentleg vass- og avlaupsanlegg skal det søkjast til kommunen. Det må søkjast både ved oppføring av nybygg og når eksisterande bygningar skal tilkoplast det offentlege vass- og avlaupsanlegget.

Heimelshavar for eigedomen, utbyggjar eller representant for denne sender inn søknaden.

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Søknadskjemaet skal leverast saman med situasjonskart som viser plassering av bygningar som skal tilkoplast på eigedomen.

Fråkopling av vatn og avlaup

Fråkopling av eksisterande stikkleidningar skal utførast av fagkunnig føretak, og meldast til kommunen før fråkopling skjer.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenka

Aktuelle lenker og dokument

Forureingslova

Plan- og bygningslova

Forskrift om miljøretta helsevern

Forureiningsforskrifta

Forskrift om vass og avlaupsgebyr i Vik kommune

Vass- og avløpsanleggslova