Eigedomsskatt 2023

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2023 er utlagt for offentleg ettersyn på Kommunehuset.

Lista blir utlagt tysdag 28.februar 2023, i tre veker.

Den alminnelege skattesatsen er 7 promille av skattegrunnlaget. For bustad- og  fritidseigedomar er skattesatsen 2 promille av skattegrunnlaget. For bustader og fritidseigedomar er det i tillegg sentralt fastsett ein reduksjonsfaktor på 30%.

Skattesetel som syner takst og skatt vert sendt i eiga melding.

Klagefrist på eigedomsskatt er 6 veker (seinast 15.april 2023)

 

Eigedomsskattekontoret