Folkemøte om planlagde nettanlegg

Kommunen inviterer med dette til eit folkemøte den 16. mars kl 19.00 på Blix hotell om dei planlagde nettanlegga i Vik kommune.

Statnett og Sygnir kjem for å orientera om dei tiltaka som dei planlegg å søkja konsesjon for.

Kommunen har også bede Statnett om å orientera for den vidare handsamingsprosessen i samband med konsesjonssøknad.

Møtet er ope for ålmenta, og det vil bli anledning til å stilla spørsmål.

Vik kommune
 Roy Egil Stadheim
-ordførar-