Kunngjering av planvedtak for detaljregulering Rinde og Fedjane

Detaljregulering  Rinde og Fedjane vart samrøystes vedteken av Vik kommunestyre i møte 10.02.2022, sak 011/22.

Vedtaket vart gjort i medhald av §12-12 i plan- og bygningslova, og er bindande for alle arbeid og tiltak i planområdet frå dato for vedtak. 

Partar og andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket. Klageinstans er Statsforvaltaren. Partar i planområdet vert informert med brev.

Eventuell klage skal sendast til Vik kommune innan 21.03.2022

E-post: postmottak@vik.kommune.no

Post adresse: Vik kommune, postboks 134, 6891 Vik i Sogn. 

 

Vedtekne plandokument: 

• Detaljregulering Rinde og Fejdane

Plankart   (PDF, 959 kB)

Føresegner (PDF, 475 kB)

Planomtale (PDF, 7 MB)

Illustrasjonsplan (PDF, 5 MB)

Prinsippsnitt (PDF, 503 kB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Vedtak – Detaljregulering Rinde og Fedjane (PDF, 2 MB)