Konfliktråd

Konfliktrådet har til oppgåve å arrangere møte mellom partar i konfliktar som oppstår fordi éin eller fleire personar har påført andre ein skade, eit tap eller ei anna krenking.

Konfliktrådet er eit statleg konfliktløysingsorgan og behandlar både sivile saker og straffesaker. Eksempel på sivile saker er grannekonfliktar, familietvistar og mobbing. Eksempel på straffesaker er vald, truslar og nasking.

Meir om tenesta

Konfliktråda skal mellom anna

  • arrangere møte mellom partar i sivile saker
  • gjennomføre møte i straffesaker overførte frå påtalemyndigheita eller domstolen
  • gjennomføre dei strafferettslege reaksjonane ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Møte i konfliktrådet kan forhindre at konfliktar eskalerer, og det kan bidra til å førebyggje framtidige konfliktar og lovbrot.

Konfliktrådsbehandling krev som regel samtykke frå begge partar. Unntak gjeld for dei strafferettslege reaksjonane ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, der den krenka si deltaking og samtykke ikkje er påkrevd.

12 konfliktråd dekkjer alle kommunane i landet. Sekretariatet for konfliktråda har ansvaret for drift og fagleg utvikling av konfliktråda. Konfliktråda samarbeider med kommunane om å nemne opp meklarar. Konfliktråda samarbeider elles med

  • lensmanns- og politietaten
  • kriminalomsorgsetaten
  • domstolane
  • andre lokale etatar som skule og barnevern

Korleis kan du søkje på tenesta?

Du kan ta direkte kontakt med konfliktrådet anten via telefon, brev, e-post eller ved personleg oppmøte.

Søknad kan sendast til:

Konfliktrådet i Sogn og Fjordane
Storehagen 1 B
6800 Førde

Telefon: 22 03 26 86

E-post: sognogfjordane@konfliktraadet.no

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Sakshandsaming

Konfliktrådsleiaren vil vurdere om saka di passar for mekling. Konfliktrådet hjelper med å innhente samtykke til mekling frå andre konfliktpartar. Meklingsmøtet blir normalt gjennomført med éin meklar til stades. Meklaren avgjer om den avtalen partane kjem fram til, skal godkjennast.

Konfliktrådet har ein gjennomsnittleg saksbehandlingstid på ca. 35 dagar (frå du tok kontakt til saka er ferdig mekla).

Korleis kan du klage på vedtaket?

Det er partane sjølve som kjem fram til ei løysing i form av ein avtale. Det er derfor ikkje høve til å klage til konfliktrådet på innhaldet i avtalen. I straffesaker har du ei angrefrist på éi veke. I sivile saker kan partane sjølve avtale ein angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser ei sak eller nektar å godkjenne ein avtale innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen må rettast til konfliktrådet. Før opp kva du ynskjer endra i vedtaket og grunngje det. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktråda.

Kontaktinformasjon

Konfliktrådet i Sogn og Fjordane
Storehagen 1 B
6800 Førde

Telefon: 22 03 26 86

E-post: sognogfjordane@konfliktraadet.no

Aktuelle lenker og dokument

Konfliktrådet

Lov om konfliktsrådbehandling (konfliktsrådslova)

Forskrift om konfliktsrådsbehandling