Etablering og drift

Før ein kan setje i drift ein barnehage, skal han godkjennast av kommunen. Barnehagar som oppfyller dei tre kriteria/vilkåra i feltet under, må ha godkjenning. Barnehagar som ikkje oppfyller desse kriteria (for eksempel opne barnehagar) kan velje å søkje godkjenning.

Meir om tenesta

For å få godkjenning, pliktar barnehageeigaren å drive verksemda i tråd med gjeldande regelverk når det gjeld både pedagogisk innhald og helse, miljø og tryggleik. Krava er blant anna:

  • Vedtektene til barnehagen skal blant anna gje opplysningar om formål, opptakskriterium og opningstider
  • For å sikre samarbeidet med heimane til barna skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval
  • Barnehagen skal føre internkontroll

Kven kan få tenesta?

Barnehageeigarar

Kriterium/vilkår

For barnehagar som må ha godkjenning, gjeld:

  • Barnehagen skal drivast på regelmessig basis og minst eitt av barna vil opphalde seg i barnehagen i meir enn 20 timar i veka
  • Talet på barn som er til stades på same tid, er ti eller fleire når barna er tre år eller meir, eventuelt fem eller fleire når barna er under tre år
  • Verksemda blir drive mot godtgjering
  • Den som er ansvarleg for bygget eller den daglege drifta, må sørgje for at det blir utført ei radonmåling (frå 1.1.2014)

Korleis kan du søkje på tenesta?

Kommunen vil kunne rettleie deg om kva godkjenningar/uttaler du som barnehageeigar må skaffe før dei ansvarlege styresmaktene for barnehagane kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidleg kontakte kommunen for å få informasjon om kva krav kommunen stiller.


Sakshandsaming

Kommunen har plikt til å handsame saka så snart som mogleg. Dersom kommunen ikkje kan gjere vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Korleis kan du klage på vedtaket?

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du har teke imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ynskjer endra i vedtaket og grunngje dette. Kommunen vil kunne rettleie deg. Klageinstans er Statsforvaltaren. Før kommunen sender klagen dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Kontaktinformasjon

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen

Aktuelle lenker og dokument

Barnehageloven
Folkehelseloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Forskrift om føring av kontantstøtteregister
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager
Forskrift om politiattest i barnehager
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak
Forskrift om tilskudd til private barnehager
 

Retningslinjer

Innrapportering for barnehager
Nasjonale tilskuddssatser - barnehager
Retningslinjer for revisorattestasjon for årsregnskap av ikke-kommunale barnehager (F-06-11)
Tilskudd til private barnehager
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (IK-2072)