Byggetiltak som ikkje krev søknad og løyve

Det er mykje du kan gjere utan å måtte søkje byggjeløyve. Blant anna kan du setje opp ein garasje på inntil 50 kvadratmeter eller eit tilbygg på 15 kvadratmeter utan at du treng å be om løyve frå kommunen først.

Meir om tenesta

Nedanfor finn du ei oversikt over nokre byggetiltak som kan byggast på eigedomen din, som du ikkje treng å søke kommunen om løyve for:

  • mindre, frittliggande bygning som blir oppført og som du ikkje kan bu i
  • mindre, frittliggjande byggverk knytte til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområde
  • mindre tiltak i eksisterande byggverk
  • mindre tiltak utandørs
  • mindre terrassar som heng saman med bygningen
  • fasadeendring som ikkje fører til at bygninga sin karakter blir endra, og tilbakeføring av fasade til tidlegare dokumentert utføring
  • andre mindre tiltak som kommunen finn grunn til å frita frå søknadsplikta.

Vilkår 

Sjølv om tiltaket ikkje er søknadspliktig, har du ansvar for å følgje regelverket og kommunen sine reguleringsplanar.
Her er lenkje til arealdelen til kommuneplanen 
Her er lenkje til kommunen sine reguleringsplanar med føresegner og plankart

NB! Desse faktorane kan avgjere omtiltaket er søknadspliktig sjølv om det er eit mindre byggjetiltak:  

På desse lenkjene kan du finne nyttig informasjon:

8 steg fra idé til ferdig søknad
Dette kan du bygge selv
Dette kan du bygge uten å søke
Hvor stort kan du bygge
Slik varsler du naboene
Direktoratet for byggkvalitet

Heimel

Plan- og bygningslova § 20-5 Tiltak som er unnateke frå søknadsplikt
Byggesaksforskrifta § 4-1 Tiltak som ikkje krev søknad og løyve
Plan- og bygningslova
Byggesaksforskrifta (SAK 10)

Kontaktinformasjon

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen