Byggesøknad for fagfolk (med ansvarsrett)

Her er ei oversikt over elektroniske søknadsløysningar for innsending av byggesøknader til kommunen.

Sjekk om det finst ein plan som gjeld for eigedomen du skal få utført tiltak på

Før du kan byggje, rive eller endre må du sjekka kva for planar og vedtak som gjeld for eigedommen. 
Sjekk planar og det som gjeld for eigedommen.
Her er lenkje til arealdelen av kommuneplanen

Her finn du dei søknadskjemaene som du skal bruke:


Søknadskjema om tiltak med ansvarsrett

Søknadskjema for igangsettingsløyve

Søknadskjema - gjennomføringsplan

Søknadskjema personleg ansvarsrett

Skjema ansvarsrett erklæring

Nabovarslingskjema

Skjema kvittering for nabovarsel (PDF, 54 kB)

Situasjonskart skal vere vedlagt søknaden

Her er lenkje med informasjon om situasjonskart 

Skjema for bestilling av situasjonskart finn du her:

Søknadskjema for kartbestilling

Teikningar som skal vere med søknaden:

  • Målsette fasadeteikningar
  • Planteikningar og snitt-teikningar (Det er krav om at teikningar er godt utført)
     

Byggjesakbehandlingen blir raskare dersom det er innhenta eventuelle merknader frå aktuelle naboar og offentlege/private instansar før innsending av søknaden.

Her er lenkje til informasjon om bygging langs veg

Her er informasjon om avfallshandtering
 

Heimel:

Plan og bygningslova (PBL) LOV-2008-06-27-71
Byggesaksforskrifta (SAK 10) FOR-2010-03-26-488
Forvaltningslova LOV 1967-02-10
 

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon finn du på denne lenkja