Slik søkjer du om eit tiltak (utan ansvarsrett)

Nokre byggetiltak kan du sende inn søknad om sjølv. Her er ei rettleiing for korleis du søkjer.

Bygge sjølv eller hyre inn fagfolk?

Sjekk først om du kan søkje sjølv eller om fagfolk må søkja for deg.

Sjå eigen artikkel om kva for tiltak som krev at fagfolk gjer søknadsarbeidet for deg.

Eit "tiltak" kan vere å bygge, rive eller endre eit bygg.

Førehandsbestilling=din kontakt inn til kommunen

Dersom du treng kontakt med saksbehandlar i kommunen før du startar ein eventuell søknadsprosess, kan du enkelt bestille ein førehandskonferanse. Kryss av i skjemaet kva for tiltak du har planar om, og send inn elektronisk. Saksbehandlar vil då ta kontakt med deg. Dette vert det ikkje kravd inn gebyr for.

Skjema for førehandsbestilling

Samle alt du må ha med i byggesøknaden:

Varsle naboane

  • Når du har samla alle dokument du treng til byggesøknaden din, må du varsle naboar. For mindre arbeid som ikkje påverkar naboen treng det ikkje varslast, men det kan likevel vere greit å seie ifrå! Når varsel er sendt, skal naboane få minst 14 dagar til å uttale seg om tiltaket. Naboane skal sende sine merknader til deg.

Skjema for nabovarsel

Skjema kvittering for nabovarsel (PDF, 54 kB)

Dokumentasjon som vedlegg til kommunen - som må vere med i nabovarselet:

  • ein kopi av nabovarsel
  • ei kvittering som viser at naboane har motteke varselet
  • eventuelle merknader frå naboane
  • eventuell grunn for at naboar ikkje er varsla
     

Bygge- og aktivitetsforbod langs offentleg veg

Her er lenkje med informasjon om bygge og aktivitetsforbod langs offentleg veg 

Bygging på ureina grunn

Her er lenkje til artikkel og ureina grunn-bygging og graving

Riving
Her er informasjon om avfallshandtering.

Heimel:

Plan og bygningslova (PBL) LOV-2008-06-27-71
Byggesaksforskrifta (SAK 10) FOR-2010-03-26-488
Forvaltningslova LOV 1967-02-10

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenkja