Felles informasjon om vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa tilbyr opplæring og prøvar for deg som er over 16 år, og som har behov for grunnskuleopplæring og/eller norskopplæring. Me tilbyr også realkompetansevurdering i grunnskulefag.

Me tilbyr desse prøvane: 

Norskprøve munnleg og skriftleg for vaksne innvandrarar på nivå A1 – B2

Samfunnskunnskapsprøve

Statsborgarprøven 

Sentrale skriftlege og lokale munnlege grunnskuleeksamenar

Me tilbyr realkompetansevurdering: 

Dersom du har arbeidserfaring eller skulegang som du ikkje kan dokumentera, kan du søka om å få kompetansen din vurdert opp mot læreplan eller kompetansemåla i fag for grunnskulen eller vidaregåande skule. Sjå søknadsskjema lenger nede for å få gjennomført ei realkompetansevurdering i grunnskulefag hjå oss.  

Lenke til UDIR med retningsliner finn du her.

Skjema: 

Nedanfor finn du lenkjer til skjema  som du kan bruka når du skal søkja om dei ulike tenestene. I skjema finn du meir informasjon om dei ulike tenestene. Ta kontakt med Vik vaksenopplæring for fleire spørsmål og me vil rettleia deg  i dine rettar knytt til vaksenopplæring.  

Alle skjema skal sendast/leverast til Vik kommune: 

Postboks 134, 6891 Vik i Sogn 

Besøksadresse: Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn  

 

Innmeldingsskjema - Norskkurs (PDF, 365 kB)

Krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap (DOCX, 322 kB)

Søknad om permisjon (DOCX, 322 kB)

Søknad om fritak for norsk og samfunnskunnskap (DOCX, 324 kB)

Avslutningsskjema  (DOCX, 323 kB)

Eigenmelding  (DOCX, 321 kB)

Oppmeldingsskjema til norskprøven og prøve i samfunnskunnskap (PDF, 343 kB)

Søknad om grunnskuleopplæring for vaksne (DOCX, 323 kB)

Søknad om spesialundervining  (DOCX, 322 kB)

Søknad om realkompetansevurdering (DOCX, 324 kB)

Søknad om særskilt språkopplæring (DOCX, 322 kB)

Søknad om fritak frå plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jamfør integreringslova. (PDF, 75 kB)

Søknad om fritak frå plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, før 01.01.21. (PDF, 77 kB)

Kontaktinformasjon: 

Vik vaksenopplæring

Rektor Rita Årevik Vikdal, rita.arevik.vikdal@vik.kommune.no , tlf 57698200/ 91387608