Detaljregulering Blix hotell m.m

Høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering Blix hotell m.m.

I samråd med vedtak i  formannskapet, sak 103/18, vert framlegg til detaljregulering for Blix hotell m.m. lagt ut til høyring og offentleg ettersyn (Plan- og bygningslova §12-10).
Politiet

Offentleg høyring – revidering av politivedtekt for Vik kommune

Vik kommunestyre har i møte den 20.12.2018, sak 094/18, gjort vedtak om framlegg til ny politivedtekt for Vik kommune. I medhald av forvaltningslova § 37, skal endringsframlegget leggjast ut på offentleg høyring. 
Gronsberg

Høyring - Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden  2019 – 2022  og budsjett 2019, er lagt ut til offentleg høyring  jfr Kommunelova §§ 44 og 45
Fjell foto

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde i Vik kommune

Formannskapet i Vik kommune vedtok i desember 2016 oppstart av eit prosjekt for å kartlegge og verdsette områder for friluftsliv i kommunen. Kartlegginga og verdivurderinga er no avslutta, og blir lagt ut for ei enkel høyring. Alle innbygga...
Hummar

Høyring - fredingsområde for hummar i Sognefjorden

Fiskeridirektoratet region Vest sender ut forslag til fredingsområder for hummar i Sognefjorden på høyring.  
Kulturminne

Kulturminneplan for Vik kommune til høyring

Framlegg til kulturminneplan for Vik kommune er no lagt ut til offentleg høyring. Du kan lesa dokumenta her.