Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom eigedommar med felles grense utan at arealet blir oppretta som eigen eigedom.

Vilkår for arealoverføring

  • Løyve frå kommunen til arealoverføring må føreliggja jf. plan- og bygningslova og evntuelt jordlova.

  • Nødvendige erklæringar for aktuelt areal må vere oppretta. Dette gjeld for areal om overdraging av eigedomsrett, pantefråfall og konsesjonar.

  • For mindre endringar av areal (inntil 5%), skal det nyttast grensejustering.

  • Krava til plantefråfall ved arealoverføring er dei same som ved samanslåing av eigedomar. 

  • Ved arealoverføring mellom landbrukseigedomar må det bli gitt løyve etter jordlova § 12. I slike høve må konsesjon eller eigenerklæring om konsesjonsfrihet vere vedlagt søknaden. Les meir om denne type arealoverføring i landbruket i artikkelen på denne lenkja.
     

Slik kan du søke

Arealoverføring av eigedom får du søke om ved å fylle ut søknadskjemaet "søknad om tillatelse til tiltak utan ansvarsrett"

Søknadskjema søk om arealoverføring (PDF, 102 kB)

Dokumentasjon til søknad

Annan dokumentasjon som kan vere relevant til søknaden: