Korona status: Sist oppdatert 5.4.20

Øenmarki bustader skisse

Detaljregulering for Øenmarki bustader til offentleg ettersyn

Vik kommune har avgjort at privat framlegg til detaljregulering for Øenmarki vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med Plan- og bygningslova §§12-10 og 12-11.

Planområdet er på om lag 5 daa og ligg i Vik sentrum, aust for rv13 og sør for Vikjahalli. Området er ikkje tidlegare utbygd.

Planen legg til rette for utbygging av om lag 20 leilegheiter i varierande storleik. Framlegg til arealbruk er i samsvar med gjeldane kommuneplan.

Høyringsinstansar og partar i planområdet får plandokumenta tilsende. Plandokumenta vert også  lagde ut på kommunehuset.

Merknader må sendast til Vik kommune, boks 134, 6891 Vik i Sogn eller på e-post: Postmottak@vik.kommune.no, innan 24.08.2017.

Innspel/merknad kan òg sendast på formularet nedanfor. Merkn./innspel går då rett til kommunen sitt postmottak

Turid K. Brekke
922 28 593


Tips ein ven  Skriv ut