Aktuelt

Biologar på feltarbeid i vassdrag

Kommunen deltek saman med fleire kommunar i Sogn i eit samarbeid med fylkeskommunen og Statsforvaltaren om å undersøke elvar. 

Vik formannskap held møte 09.06.2022

Møtet blir i Kyrkjestova og startar kl. 10.00.    

Offentleg høyring - detaljregulering Nordre Skjelingen på Vikafjellet

Planområdet ligg på vestsida av rv. 13 på Vikafjellet. Planen legg til rette for fortetting med 5 nye hyttetomter i eksisterande hyttefelt. 

Sommarles 2022

Bli med på den kulaste lesekampanjen i sommar!  Alle elevar i 1. til 7. klasse i Vik kommune får med seg info om sommarles heim.

Sivilforsvaret testar flyalarmane 8. juni 2022

To ganger i året, i januar og i juni, testar Sivilforsvaret varslingsanlegga (flyalarmane) for å sjekke at dei verkar og for å reparere dei som er defekte.

Bygging av Vik helse- og omsorgsenter - tilkomst i byggeperioden

Bygginga av Vik helse- og omsorgssenter er godt i gang, og du som brukar tenestene i området må berekna god tid til parkering og gåing fram til avtalen din.

NAV Marknad og inkludering – nytt team i region Sogn

20. april var oppstarten for det regionale markands- og inkluderingsteamet i NAV region Sogn. 

Tilskot til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal leggje til rette for auka deltaking i  idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. 

Sommaravisa 2022

Sommaravisa er ei festival-avis der Vik historielag har redaktøransvaret.

Offentleg høyring - Strategiplan for frivilligsentralen i Vik kommune

Etter dialogmøte i april vart det bestemt at strategiplanen for frivilligsentralen i Vik kommune skal leggjast ut på høyring, slik at den som ynskjer kan gje innspel. 

Til toppen