Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 

Digihelse - til deg som mottek heimetenester

På nettstaden helsenorge.no finn du ei samla oversikt over helse– og omsorgstenestene du brukar, inkludert tenestene du får i heimen din.

Aukande smitte av skabb

Nasjonalt, og no òg lokalt i Vik, vert det observert ein auke i smitte av skabb. Sjukdomen kan råka personar i alle aldersgrupper, men er oftast sett hjå unge vaksne mellom 15 og 29 år.

Søknad om barnehageplass

Ynskjer du plass til barnet ditt i ein av barnehagane i Vik kommune frå hausten 2024?

Kommunal tipp for reine overskotsmassar

I samband med utbygginga av VHO er det behov for ein permanent tipp til reine overskotsmassar.  

Tilskot frå BKK-Viltfond til fremjing av viltet

BKK-Viltfond er eit felles fond for kommunane Vik, Voss Vaksdal og Modalen.

Eigenberedskap og kommunikasjonsberedskap

Les viktig informasjon om eigenberedskap og kommunen sin kommunikasjonsberedskap.

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Vik kommunestyre handsama budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 i møte den 20.12.2023. Vedtekne endringar frå kommunestyret er redigert inn i økonomiplanen. 

Kreftkoordinator

Vik kommune har tilsett Ellen T. Harbakk som kreftkoordinator i 20% stilling. Ho jobbar torsdagar i oddetalsveker og fredagar i partalsveker, og har kontor på legekontoret. 

Norske talent - ynskjer du å bli med?

Er det nokon i Vik kommune som kan tenkje seg å melde seg på Norske talent? Det er ope for alle med evnt. korps, song, dans eller å spela på eit instrument.

Har du innspel til revisjon av kulturminneplanen?

Kulturminneplanen for Vik kommune skal reviderast.